Äldre enkät

Östgöta dal ekonomisk förenings enkät: Hur vill du bo på äldre dar’?

1. Inledning

Östgöta Dal ekonomisk förening, ÖDEK, genomförde under perioden november 2011 till maj 2012 en enkätundersökning där den centrala frågan var hur man vill bo när man blir äldre. Syftet med enkäten var naturligtvis att använda resultatet vid diskussion kring hur service, bostäder och kommunikationer ur äldres, boende på landsbygden, perspektiv ska utformas, men då en stor del av deltagarna i enkäten var/är bosatta i Vadstena tätort kommer resultatet att avspegla Vadstena kommun i stort. Frågan som ÖDEK i denna enkät ställer är om äldre vill flytta och hur vill de i sådana fall bo?

Östgöta Dal Ekonomisk förening valde att vända sig till fyra i kommunen verksamma föreningar där medelåldern är ganska hög: Rebeckorna i Vadstena, Odd Fellow seniorerna i Vadstena, PRO i Borghamn och PRO i Vadstena. Enkäten väckte stor nyfikenhet och tacksamhet. En kvinna sa ”Äntligen frågar någon oss vad vi vill ha” vilket säger en del. På grund av tidsbrist har sammanställningen dragit ut på tiden, men svaren är fortfarande aktuella, anser vi, och kan ge en fingervisning om hur man bör tänka kring frågor om äldreomsorg, anläggande av servicebostäder, kommunikationer etc.

Totalt har 109 personer besvarat enkäten. Det kan tyckas vara en liten del, men man får också komma ihåg att dessa är aktiva äldre som är i den del av livet där dessa frågor borde dyka upp, de är aktiva och en stark kraft i Vadstenas kultur- och föreningsliv. Syftet har inte varit att få en heltäckande kunskap om hur de äldre i Vadstena tänker, utan få en fingervisning om hur man i dessa kretsar funderar. Frågorna redovisas i tabellform med efterföljande analys och diskussion. I vissa fall har inte alla frågor besvarats. Dessa ofullständiga enkäter har tagits med ändå eftersom vissa frågor ändå har besvarats. Detta är värt att komma ihåg med tanke på summan av svar och i de fall när procentandel redovisas. Vissa svar har sållats bort. Detta har blivit aktuellt då respondenten har angivit någon av grannkommunerna som boendeort. Det är visserligen intressant att veta vad dessa personer tycker, men denna undersökning handlar om Vadstena kommun och därmed blir dessa svar inte relevanta att ta med.

2. Hur vill människor åldras?

”Var och hur skulle du vilja bo när du blir gammal? Nästan alla skulle svara, jag vill bo kvar hemma! Självklart! Så länge vi har funktionerna hyfsat i behåll och kan klara oss själva, kanske med hjälp från hemtjänst, är det väl klart att vi vill bo kvar i våra hem. Det vill säga så länge jag är den jag är van att vara.” (Inger Raune; www.aldreicentrum.se 2013-05-31)

Enligt en artikel av Kerstin Kärnekull (Arkitektur nr 7/200) beräknade man år 2009 att andelen svenskar över 65 år på 10 år skulle öka med en miljon personer. År 2009 fanns enligt samma källa 1,1 miljoner pensionärshushåll. Av dess bestod mindre än 40% av par, resten var ensamstående, en majoritet var kvinnor (dessa kvinnor, i alla inkomstgrupper, hade/har i genomsnitt endast 60% av männens pension). Vidare räknar man med att år 2040 kommer det att finnas ungefär 2,5 miljoner svenskar över 65 år. Vadstena kommun har också en åldrande befolkning och sticker därmed inte ut ur statistiken.

Enligt SCB såg det ut så här 2012-12-31 i kommunen:
Totalt: 7 338 | Kvinnor: 3 753 | Män: 3 585
0-6 år: 394
7-17 år: 840
18-24 år: 558
25-44 år: 1 348
45-64 år: 2 080
65-79 år: 1 503
80- år: 615

Räknar man från 65 år och uppåt är den gruppen den största totalt sett (2 118 personer). Man har från flera håll påpekat bristen på bostäder i kommunen, liksom situationen i hela Sverige. Detta hämmar den befolkningstillväxt som i stort sett alla som har åsikt i frågan anser att Vadstena kommun är beroende av. Det som många gärna lyfter fram är alla de som bor i sina hus; framförallt änkor som bor billigt pga av redan betalda lån, men med alldeles för stor yta och trädgård i förhållande till vad de klarar av, egentligen. Man har i diskussionen ofta talat om att orsaken till att människor bor kvar i det längsta beror på ekonomin – dessa personer bor billigt och att flytta till lägenhet skulle bli dyrare. Ställ detta i förhållande till de pensioner som betalas ut så ser man lätt en anledning till att bo kvar i sitt hus. Men är det verkligen bara ekonomin som styr när man som äldre med vuxna utflugna barn bro kvar i sitt hus. Kanske har man bott i sitt hus större delen av sitt vuxna liv. Man är välbekant med området, med grannar och förmodligen trivs man bra där. Monika Olin Wikman skriver på Seniorbloggen.se (2011-09-29) att man nu börjar uppmärksamma att de äldre (77+) inte har förmågan att välja själva sin omsorg. De gamla ses av samhället i allt större utsträckning som kunder som aktivt ska välja mellan olika alternativ när det gäller typ av boende, grad på hjälp och omsorgstyp. Men enligt Olin Wikman är det inte där problemet ligger:

” (…) det största problemet är väl att vi som äldre kommer in för sent. Och att det som vi skulle vilja ha sällan finns att välja, till exempel ett äldreboende som vi skulle vilja ha det. Om vi börjar planera för vår ålderdom och ställa krav medan vi är pigga skulle nya lösningar kunna växa fram – och kvaliteten höjas.”

Politiker ser i allt högre grad att genom aktiva kunder som gör aktiva val får man per automatik en bra äldreomsorg och de missförhållanden på olika typer av boende för äldre som ibland uppmärksammas kommer genom dessa aktiva val att sållas bort av sig själva. Men finns den pensionären?

Vidare skriver Olin Wikman
” (…) vi vill kunna välja vårt äldreboende i förtid. Och då vill vi kunna välja ett boende där vi får fortsätta att vara myndiga människor. Det betyder ett boende där vi känner oss hemma, där vi kan bo med likasinnade, där vi kan få bevara vår identitet, där vi så långt möjligt kan fortsätta med de vanor och intressen vi har, där vi kan äta mat som vi tycker om och där personalen besjälas av uppgiften att möta gamla människors behov. Vi vill själva kunna bestämma när vi ska flytta in, oavsett vad kommunen tycker att vi ”behöver” och inte. En idé som vi har är att vi som frivilliga ska kunna delta i verksamheten på det boende där vi så småningom skulle vilja bo. Då skulle vi bli delaktiga på ett tidigt stadium vilket kan göra det lättare att senare flytta in. Flytten skulle bli mer begriplig vi skulle ha lättare att hantera den nya tillvaron.”

Man kan tycka att det som ovan citeras är självklarheter. Fråga vem som helst så svarar nog denne att man vill fortsätta att vara självständig, bemötas på ett värdigt sätt och kanske välja vem som man släpper in i sitt hus – så som man gjort i hela sitt liv. Ändå är det så att när kommuner planerar bostäder så tillfrågas sällan målgruppen. Och tyvärr är det oftast som Olin Wikman beskriver i uppropet ”Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen”:

” Den rådande uppfattningen tycks vara att när vi blir riktigt gamla och kommer till äldreboende då ska vi alla vara lika och behandlas lika. Det är mest rättvist. Men varför då? Är det rättvist att man inte längre får använda sina pengar till att köpa tilläggstjänster, mat och service som man är van vid? För att man har blivit gammal.”

Olin Wikman talar om att man borde kräva kommunerna på byggnation av livsstilsboenden. Alla är olika och att klumpa ihop olika personer med olika intressen hur som helst med bara en sak gemensam (sjukdomsbild och vårdbehov) är galet. Men framförallt menar hon att man måste börja planera sitt äldreboende medan orken fortfarande finns. Alla borde ta sitt ansvar i frågan. I USA finns redan väl utbyggda bostadsområden där man anpassat allt för äldre och de behov som man får på ålderns höst. Jämför man på närmre håll ligger Sverige efter, enligt Kerstin Kärnekull. I Danmark till exempel har man en annan syn på gemenskap än man har i Sverige. Man ser boendet som en källa till gemenskap och förlitar sig snarare på de nätverk som uppstår mellan människor än på kommuner och landsting. Vid planering av boenden tänkt för äldre är också den tilltänkta målgruppen med på ett annat sätt än i Sverige, så ser det ut både i Tyskland och Danmark. Detta ger vid handen engagemang och nöjda kunder. Danskarna finner trygghet i varandra och man hjälper varandra med det som går. Den enskilde blir därmed inte beroende av myndigheter eller social service utan kan fortsätta att leva självständigt på ett annat sätt än vad en vårdtagare i Sverige kanske upplever sig vara. I Sverige har vi av tradition förlitat oss på anställd personal och av kommunen ordnad social service Många svenskar är väl medvetna om att man pga av sjukdom kan hamna i en sådan sits att man av kommunen tvingas till ett av kommunen valt boende eftersom hemtjänstpersonalen inte får utföra sina sysslor (hjälpa kunden) i kundens hemmiljö då detta kan orsaka skador. På senare år har man också observerat att äldre par, makar som kanske levt tillsammans i 40 år eller mer, inte längre får bo tillsammans. Det finns inget sådant boende ledigt! I och med att dessa rapporter blir allt vanligare tycker man att kraven från den äldre befolkningen borde öka. Petter Ahlström, ekonom och författare till avhandlingen ”Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden” antyder att svensken är rädd för gemensamma utrymmen. Istället för att som i USA t ex se gemenskapslokaler som något positivt, en förutsättning helt enkelt för ett bra seniorboende, ser vi i Sverige detta som ett problem och en kostnad. Men frågan är hur den enskilde skulle ställa sig till andra typer av boenden där gemenskap är det centrala OM detta fanns i utbudet och om man ställer detta som kontrast till alternativet: att sitta själv i en lägenhet/ett hus och med hemtjänst som den enda kontakten med omvärlden?

3.1 Rebeckorna i Vadstena

Totalt 29 personer har svarat på enkäten varav 26 är kvinnor och 3 är äkta makar till en Rebecka. Vid enkättillfället var 24 personer boende i Vadstena, resten på Vadstenas landsbygd. Endast 5 personer var boende i lägenhet i flervåningshus, 2 bodde i radhus/enplanslägenhet medan övriga var boende i eget hus/villa.

De svarandens ålder
Ålder: Antal
55-60: 3st
60-65: 5st
65-70: 10st
70-75: 5st
75-80: 3st
80-: 1st

Vad är viktigt för dig?
Nära till affärer/nöjen
Mycket viktigt: 15
Ganska viktigt: 7
Inte så viktigt: 4

Nära till vänner/familj
Mycket viktigt: 16
Ganska viktigt: 9
Inte så viktigt:

Nära till vårdcentral/sjukhus
Mycket viktigt: 12
Ganska viktigt: 10
Inte så viktigt: 5

Nära till naturen/vatten
Mycket viktigt: 18
Ganska viktigt: 8
Inte så viktigt: 1

Kan du tänka dig att flytta för att få ett bra äldreboende?
Ja: 13
Nej: 4
Kanske: 9

Om du bor på landsbygden nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende i Vadstena/annan ort?
Ja: 1
Nej: 2
Kanske: 1

Om du bor i Vadstena nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende på landsbygden?
Ja: 3
Nej: 13
Kanske: 6

Om det fanns service/trygghets- bostäder där du nu bor, vill du då flytta dit medan du är frisk och pigg?
Ja: 10
Nej: 8
Kanske: 9

Känner du dig orolig för att behöva flytta från din nuvarande bostadsort?

Ja: 11
Nej: 13
Vet inte: 1

Om du fick välja, skulle du vilja avsluta dina dagar där du nu bor?
Ja: 18
Nej: 3
Vet inte: 6

Vad stämmer bäst för dig? Jag bor som jag gör nu för att
a) det är billigt 4 (4 personer har svarat på fler alternativ, detta är ett av dem)
b) jag trivs och det fungerar bra även när jag blir äldre 6 (2 personer har svarat på flera, se ovan)
c) det finns inget bättre alternativ 3 (varav 3 svarat på flera alternativ)
d) det fungerar bra nu, sen får jag se hur det blir 23 (varav 5 har svarat på flera alternativ)

De flesta som svarat på enkäten befinner sig i åldersspannet 60-75 år (20 personer). Troligen är dessa pigga och friska pensionärer som är socialt aktiva och har valt aktivt sitt nuvarande boende. För majoriteten av respondenterna är närheten till natur och vatten viktigast, men även vänner, familj samt affärer och nöjen står högt. När det gäller hur flexibel man är vid val av boende vill de flesta bo kvar där de nu bor dvs de vill inte flytta till stan om de bor på landet och vise versa. Flexibiliteten är dock större hos landsbygdsborna vilket man kan diskutera kring. En majoritet av respondenterna av Rebeckorna vill flytta till ett mer anpassat boende om det gick medan de ännu är frisk och pigga. Samtidigt är det många som valt alternativ d på den sista frågan; de bor som de bor då det fungerar bra nu, sen får man se. Det är också ganska många som oroar sig för framtiden och att behöva flytta, så tanken kring framtiden finns u där, uppenbarligen. Och allra, allra helst vill man dö där man nu bor, oavsett om man bor på landet eller i stan.

3.2 Odd Fellow Seniorerna i Vadstena

40 män och en kvinna (hustru) har svarat på enkäten, totalt 41 personer. Majoriteten av de medverkande bor i Vadstena, endast fyra personer är bosatta på landsbygden (tre har inte angivit var de bor). 16 personer bor i lägenhet i flervåningshus, 20 personer bor i hus eller villa och en person bor i radhus/enplanslägenhet.

De svarandens ålder
Ålder: Antal
55-60: 1
60-65: 3
65-70: 12
70-75: 12
75-80: 5
80-: 6

Vad är viktigt för dig?
Nära till affärer/nöjen
Mycket viktigt: 19
Ganska viktigt: 17
Inte så viktigt: 3

Nära till vänner/familj
Mycket viktigt: 18
Ganska viktigt: 17
Inte så viktigt: 4

Nära till vårdcentral/sjukhus
Mycket viktigt: 12
Ganska viktigt: 21
Inte så viktigt: 6

Nära till naturen/vatten
Mycket viktigt: 17
Ganska viktigt: 16
Inte så viktigt: 6

Kan du tänka dig att flytta för att få ett bra äldreboende?
Ja: 17
Nej: 16
Kanske: 7

Om du bor på landsbygden nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende i Vadstena/annan ort?
Ja: 2
Nej: 3
Kanske: 2

Om du bor i Vadstena nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende på landsbygden?
Ja: 4
Nej: 29
Kanske: 2

Om det fanns service/trygghets-bostäder där du nu bor, vill du då flytta dit medan du är frisk och pigg?
Ja: 9
Nej: 16
Kanske: 8

Känner du dig orolig för att behöva flytta från din nuvarande bostadsort?
Ja: 12
Nej: 26
Vet inte: 2

Om du fick välja, skulle du vilja avsluta dina dagar där du nu bor?
Ja: 24
Nej: 5
Vet inte: 4

Vad stämmer bäst för dig? Jag bor som jag gör nu för att…
a) det är billigt 2 (2 personer har svarat på fler alternativ, detta är ett av dem)
b) jag trivs och det fungerar bra även när jag blir äldre 15 (6 personer har svarat på flera, se ovan)
c) det finns inget bättre alternativ 4 (varav 4 svarat på flera alternativ)
d) det fungerar bra nu, sen får jag se hur det blir 22 (varav 7 har svarat på flera alternativ)

Medelåldern hos respondenterna ligger mellan 65 och 75 år, majoriteten är boende i Vadstena. Det är förhållandevis jämnt i fördelningen vad som är viktigt vid val av boende. Det är bara närheten till vård som står lågt. Det är få av respondenterna som kan tänka sig att flytta ut på landet till serviceboende där, men samtidigt är det få som oroar sig för en eventuell framtida flytt. Här kan man fråga sig om frågan egentligen är relevant. När det kommer till kritan är det kanske omvårdnad och trygghet som är viktig, inte var man kan få denna? Majoriteten, 16 personer, vill inte flytta medan man är frisk och pigg till en annan typ av boende och man oroar sig inte heller för hur en framtida flytt kan påverka. Helt oviktig är dock inte frågan – majoriteten, 24 personer, av Odd Fellow Seniorerna vill avsluta sina dagar där de nu bor.

3.3 PRO i Borghamn

23 personer, 6 män och 12 kvinnor samt 5 könlösa (!), har besvarat enkäten. Av dessa bodde 15 i Borghamn eller i närheten och 8 personer i Vadstena. Tre personer bodde i lägenhet i flervåningshus, 13 personer i eget hus/villa och övriga 5 i radhus/enplanslägenhet.

De svarandens ålder
Ålder: Antal
55-60:
60-65: 1
65-70: 4
70-75: 9
75-80: 3
80-: 6

Vad är viktigt för dig?
Nära till affärer/nöjen
Mycket viktigt: 13
Ganska viktigt: 10
Inte så viktigt:

Nära till vänner/familj
Mycket viktigt: 17
Ganska viktigt: 5
Inte så viktigt: 1

Nära till vårdcentral/sjukhus
Mycket viktigt: 14
Ganska viktigt: 8
Inte så viktigt: 1

Nära till naturen/vatten
Mycket viktigt: 11
Ganska viktigt: 7
Inte så viktigt: 5

Kan du tänka dig att flytta för att få ett bra äldreboende?
Ja: 16
Nej: 4
Kanske: 3

Om du bor på landsbygden nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende i Vadstena/annan ort?
Ja: 6
Nej: 6
Kanske: 3

Om du bor i Vadstena nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende på landsbygden?
Ja:
Nej: 7
Kanske: 1

Om det fanns service/trygghets- bostäder där du nu bor, vill du då flytta dit medan du är frisk och pigg?
Ja: 9
Nej: 11
Kanske: 2

Känner du dig orolig för att behöva flytta från din nuvarande bostadsort?
Ja: 6
Nej: 14
Vet inte: 3

Om du fick välja, skulle du vilja avsluta dina dagar där du nu bor?
Ja: 12
Nej: 3
Vet inte: 7

Vad stämmer bäst för dig? Jag bor som jag gör nu för att…
a) det är billigt 3 (3 personer har svarat på fler alternativ, detta är ett av dem)
b) jag trivs och det fungerar bra även när jag blir äldre 5 (2 personer har svarat på flera, se ovan)
c) det finns inget bättre alternativ 3 (varav 2 svarat på flera alternativ)
d) det fungerar bra nu, sen får jag se hur det blir 18 (varav 3 har svarat på flera alternativ)

Generellt kan sägas att en majoritet av de som svarat på enkäten bor i hus eller villa. Det som är viktigast är närheten till familj och vänner, men också närheten till natur samt affärer och nöjen stå högt på listan. Till skillnad mot tidigare ovan redovisade resultat kan en majoritet tänka sig att flytta för att få ett bra äldreboende. Medan det är jämnt fördelat mellan de som kan tänka sig och de som inte kan tänka sig att flytta till Vadstena/tätort om man nu är boende på landsbygden så kan 7 av 8 nu boende i Vadstena inte tänka sig att flytta ut på landet för att få bra äldreboende. De flesta upplever ingen oro inför en eventuell framtida flytt, men samtidigt har många valt alternativ d på sista frågan dvs att såsom det ser ut idag så fungerar boendet och sen får man se. En majoritet av respondenterna vill inte flytta medan de är friska och en majoritet vill avsluta sina dagar där de nu bor.

3.4 PRO i Vadstena

16 personer, varav 7 män och 4 kvinnor samt 4 könlösa (!), har svarat på enkäten. Av dessa bodde 10 personer i lägenhet i flervåningshus, 3 i hus/villa och 2 personer i radhus/enplanslägenhet. Samtliga var bosatt i Vadstena (utom en som missat frågan).

De svarandens ålder
Ålder: Antal
55-60:
60-65:
65-70: 3
70-75: 5
75-80: 4
80-: 4

Vad är viktigt för dig?
Mycket viktigt | Ganska viktigt | Inte så viktigt

Nära till affärer/nöjen
Mycket viktigt: 12
Ganska viktigt: 4

Nära till vänner/familj
Mycket viktigt: 8
Ganska viktigt: 8

Nära till vårdcentral/sjukhus
Mycket viktigt: 11
Ganska viktigt: 4
Inte så viktigt: 1

Nära till naturen/vatten
Mycket viktigt: 7
Ganska viktigt: 9

Ja – Nej – Kanske
Kan du tänka dig att flytta för att få ett bra äldreboende?
Ja: 8
Kanske: 7

Om du bor på landsbygden nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende i Vadstena/annan ort?

Om du bor i Vadstena nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende på landsbygden?
Ja: 3
Nej: 10
Kanske: 2

Om det fanns service/trygghets- bostäder där du nu bor, vill du då flytta dit medan du är frisk och pigg?
Ja: 5
Nej: 5
Kanske: 5

Känner du dig orolig för att behöva flytta från din nuvarande bostadsort?
Ja: 7
Nej: 4
Vet inte: 4

Om du fick välja, skulle du vilja avsluta dina dagar där du nu bor?
Ja: 10
Vet inte: 5

Vad stämmer bäst för dig? Jag bor som jag gör nu för att…
a) det är billigt 2 (1 person har svarat på fler alternativ, detta är ett av dem)
b) jag trivs och det fungerar bra även när jag blir äldre 2 (2 personer har svarat på flera alternativ)
c) det finns inget bättre alternativ 4 (varav 3 svarat på flera alternativ)
d) det fungerar bra nu, sen får jag se hur det blir 11 (varav 2 har svarat på flera alternativ)

Alla de som svarat på enkäten är boende i Vadstena och majoriteten bor i lägenhet. För dessa är närheten till affärer och nöjen väldigt viktig samt, en skillnad från ovan redovisade grupper, vill många här också ha närhet till vård. Helt följdriktigt kan majoriteten inte tänka sig att flytta till ett äldreboende på landsbygden. I denna grupp är en majoritet också orolig för att behöva flytta från sin nuvarande bostadsort, samma sak med frågan om var man vill avsluta sina dagar. Även dessa respondenter önskar få avsluta sina dagar där de nu bor.

3.5 Enkäten i sin helhet Vad är viktigt för dig?

Ålder: Antal
55-60: 4
60-65: 10
65-70: 29
70-75: 31
75-80: 15
80-: 17
Totalt: 106

Nära till affärer/nöjen
Mycket viktigt: 59
Ganska viktigt: 38
inte så viktigt: 7
Totalt: 104

Nära till vänner/familj
Mycket viktigt: 59
Ganska viktigt: 39
inte så viktigt: 5
Totalt: 103

Nära till vårdcentral/sjukhus
Mycket viktigt: 49
Ganska viktigt: 43
inte så viktigt: 13
Totalt: 105

Nära till naturen/vatten
Mycket viktigt: 53
Ganska viktigt: 40
inte så viktigt: 12
Totalt: 105

Kan du tänka dig att flytta för att få ett bra äldreboende?
Ja: 48
Nej: 48
Kanske: 26
Totalt: 122

Om du bor på landsbygden nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende i Vadstena/annan ort?
Ja: 18
Nej: 11
Kanske: 6
Totalt: 35

Om du bor i Vadstena nu, kan du tänka dig att flytta till ett boende på landsbygden?
Ja: 14
Nej: 59
Kanske: 11
Totalt: 84

Om det fanns service/trygghets- bostäder där du nu bor, vill du då flytta dit medan du är frisk och pigg?
33
40
24
97

Känner du dig orolig för att behöva flytta från din nuvarande bostadsort?
Ja: 36
Nej: 57
Vet inte: 10

Om du fick välja, skulle du vilja avsluta dina dagar där du nu bor?
Ja: 64
Nej: 11
Vet inte: 22

Vad stämmer bäst för dig? Jag bor som jag gör nu för att
a) det är billigt 11 (10 personer har svarat på fler alternativ, detta är ett av dem)
b) jag trivs och det fungerar bra även när jag blir äldre 28 (12 personer har svarat på flera alternativ)
c) det finns inget bättre alternativ 14 (varav 12 personer svarat på flera alternativ)
d) det fungerar bra nu, sen får jag se hur det blir 74 (varav 17 har svarat på flera alternativ)

Sammanfattning
Denna enkät hade som syfte att visa på hur några av de äldre i Vadstena kommun tänker kring detta med boende på äldre dar. Enkätens frågor berör även hur man tänker kring boende, vad som är viktigt i livet och önskemål kring boende. Naturligtvis krävs en mer detaljerad studie med fördjupningsfrågor för att få klarhet i detaljer kring hur människor tänker och önskar, och visst behövs ett större underlag bestående av fler respondenter MEN en del kan man ändå se i denna lilla studie. Huvuddelen av respondenterna vill inte flytta från sin nuvarande boendeort. De som är boende i landsbygd idag är mer öppna för flytt in till tätort för bra boende, men ändock kvarstår det faktum att om man fick välja så vill man avsluta sina dagar där man nu bor. Denna studie utgår från nuet dvs när respondenten svarade och det tillstånd som rådde då. Precis som Inger Raune och Monika Olin Wikman skriver är svaren alltså baserade på dåvarande hälsotillstånd och det sammanhang som respondenten då befann sig i. Detta har ett värde i sig, men frågan är, och så skulle kanske en fråga ha utformats, om du var sjuk, t ex halvsidesförlamad, hur skulle du önska att ditt liv då utformades? Då kanske svaret hade blivit annorlunda, för när man inte är i den situationen att man självständigt kan leva är utan beroende av andra människor för att överhuvudtaget klara ut vardagen, då är kanske inte boendeorten särskilt viktig? Är det på detta sätt, att det viktigaste är att man får god omvårdnad, då spelar inte boendeort någon roll alls. Då kvittar det om man har nära till affärer, nöjen, naturen eller samlingslokalen.

Vad man dock kan utläsa är att många vill bo kvar på sin nuvarande boendeort, också de på landsbygden. Kontentan av detta skulle kunna bli att det är i tätort som fler olika typer av bostäder riktade mot äldre behövs. Å andra sidan skulle man kunna se till dagens utbud och ställa enkätsvaren mot detta. I Vadstena kommun finns inte särskilt många servicelägenheter (tänk Kalkhagen). Hur skulle enkätsvaren ha sett ut om kommunen hade denna typ av lägenheter på flera olika håll? Säg att det fanns fina lägenheter med sjöutsikt (och direkt tillgång till Vättern) i Borghamn eller i Nässja. Att det fanns fina lägenheter anpassade till både familjer och äldre i någon av kyrkbyarna med fantastisk utsikt över slätten, ett modernt generationsboende med tillgång till bra kommunikationer. Hur skulle svaren se ut om utbudet fanns? Östgöta dal Ekonomisk förening har naturligtvis ett egenintresse i att bostäder för äldre också finns på landsbygden, men skulle inte hela kommunen tjäna på att ha ett brett utbud där man kunde erbjuda olika typer av boenden som mer kan anpassas efter människors olika behov? Människan är ju sådan att hon anpassar sig efter vad som finns, därav kanske svaren från Borghamnsborna; man har redan accepterat tanken att ”när jag blir gammal och inte kan bo kvar i huset blir det väl Wasagården i Vadstena”.

Vid sammanslagning av svaren på vad som är viktigt (närheten till vänner & familj, nöjen, affärer, natur, vatten) framgår tydligt att de alternativ som finns är viktiga, ungefär lika mycket faktiskt. Detta borde ge ett enda resultat: att fler olika typer av boenden byggdes, att fler servicelägenheter tillkom och då på olika ställen i kommunen. Många vill ha nära till familjen och genom att bygga områden med generationsboenden möjliggör man detta. Man skulle då få ett bredare utbud och de enskilda skulle kunna välja ett boende som passade dem bäst. En kommun med ett sådant utbud skulle locka fler att flytta in, troligen skulle fler flyttkedjor dra igång och fler skulle kanske välja att flytta och aktivt göra ett val.