Lokal Utvecklingsstrategi för Folkungaland

Vadstena är med i Folkungaland, läs gärna om de nya stödfonderna från EU, dokumentet ”Lokal Utvecklingsstrategi för Folkungaland. Sid 8:

”Flera landsbygdsskolor brottas med sviktande elevunderlag. Kommunernas ansträngda ekonomi leder till nedläggning av sådana skolor vilket kraftigt försämrar förutsättningar för det goda livet på den ort som det sker. Folkungaland skulle med Jordbruksfonden kunna stödja projekt med syftet att bättre tillvarata landsbygdsskolors potential för utomhuspedagogik och andra skolformer för att på så sätt bredda elevunderlaget med elever från tätorter. En annan fördel kan vinnas genom att tätortsbarn i landsbygdsskolor får bättre kunskap om bygden och förutsättningar för att bo och leva där. En spännande tanke är att med skolan som bas bygga någon form av medborgarkontor/-centrum. Där skulle skola, samlingssal, bibliotek, äldreboende, hemtjänst el.liknande kunna samlokaliseras. Folkungaland vill ha möjlighet att pröva sådana projekt med Jordbruksfonden”