I sikte

För några år sedan tyckte vi så här….

Genom att arbeta fram en lokal utvecklingsplan i bygden får man bättre kunskap om vilka resurser man har att tillgå och vilka eventuella problem som finns. Man får också delaktighet, samhörighet och samsyn. En lokal utvecklingsplan ger möjlighet att arbeta i samförstånd med kommunledningen för bygdens bästa på lång sikt.

Inflyttning

I området finns byggklara tomter vilka bör marknadsföras i större utsträckning. Med olika typer av fastigheter kan vi locka fler målgrupper. Seniorboenden är en bristvara i Borghamn med omnejd, vilket leder till att många äldre bor kvar i sina villor. Med seniorboenden kan flyttkedjor startas som leder till ökad inflyttning.

Mål
• Fler seniorboenden
• Familjeboenden att hyra
• Attraktiva boenden för alla målgrupper att hyra
• Attraktiva bostadsrätter för alla målgrupper

Tillvägagångssätt
• Sprida information om bygden
• Kommunicera med Vadstena Fastighet AB om seniorboenden
• Kontakta Socialnämnden för samverkan kring serviceboenden
• Fortsatt samarbete med kommunen angående marknadsföring vid mässor etc.
• Fortsatt riktad marknadsföring till olika målgrupper

Ekologiskt hållbart / Turism

Ekologiskt hållbart är en av grundförutsättningarna för en god levnadsmiljö. Området präglas av jordbruksnäringen och genom det kretslopp som jordbrukaren ingår i, är de boende här beroende av att kretsloppsprincipen ständigt finns med. Det gäller naturligtvis även andra typer av företagande. Den mest växande näringen idag, turismen, utgår från att natur och kulturella värden behålls. Att grundtanken om ett ekologiskt hållbart system genomsyrar utvecklingen är därmed en förutsättning för landsbygdens bevarande. Där kommer transporter in och därmed kollektivtrafik och cykelvägar. (Se under God hushållning)

Med dess vackra natur och rika kulturarv är Östgöta Dal ett område som lockar många turister och fritidsboende. Möjligheterna till intressanta semestermål och upplevelser är stora med Tåkern, Vättern, Omberg och slätten. En ökad turism skulle gynna både lokala företag och ideellt drivna företag och besöksmål, exempelvis gårdsbutiker, museer och traditionella arrangemang.

Mål
• Bättre marknadsföring av turistmål i området
• Öka tillgänglighet till turistmål och service
• Fler aktiviteter för alla generationer
• Fokus på hamnen i Borghamn
• Bättre skyltning

Tillvägagångssätt
• Märka ut intressanta platser med kulturkringla: skyltning
• Informationstavlor
• Fortsätta kulturguidningarna
• Verka för samarbete mellan turistföretag, gårdsbutiker och andra som kan berika varandras näringar. Register och bokningssystem för logi, m.m

Demokrati och inflytande

Demokrati och inflytande innebär att medborgaren är delaktig i de beslut som tas. Skola, förskola och äldreomsorg ger förutsättningar för samhörighet och engagemang liksom gemensamhetslokaler såsom bygdegård, bibliotek och hembygdsförening. Ett områdes attraktionskraft ökar med väl utbyggd social service. Förskolan och fritidshemmet håller hög kvalitet i Östgöta-Dal och utökar därför sitt upptagningsområde. Social service riktad till äldre kan bli bättre. Biblioteket i Borghamn kan, förutom för boklån, fungera som en plats för alla generationer att mötas, inte minst för ungdomar. Tillgång till och kvalitet på sociala servicefunktioner är faktorer som påverkar människor i deras val av boendeort. En butik för dagligvaror finns.

Mål
• Värna om våra skolor
• Service för äldre så att man kan bo kvar när man åldras

Tillvägagångssätt
• Marknadsföra skolorna/omsorg genom internet, social media, spridning av foldrar, etc.
• Undersöka äldres behov av/rättigheter till service (distriktssköterska, hemkörning av mat, städhjälp etc.) i olika former
• Initiera diskussionsträffar

God hushållning med resurser

Det fjärde av kommunens övergripande mål innebär att resurserna ska komma medborgarna till del på bästa tänkbara sätt. En förutsättning för möjlighet till god hushållning är dels att invånarna kan ta del av den matproduktion som finns, dels att kommunikationer och vägnät fungerar bra. Det ökar ortens attraktivitet. Genom kollektivtrafiken ökar förutsättningarna för pendling. Detta gäller också traktens ungdomar som har behov av att ta sig till större orter för att träffa vänner, idrotta, musicera, m.m.

Mål
• Tätare turer för kollektivtrafik på vardagar
• Införa turer på kvällar och helger
• Cykelväg från Vadstena till Väversunda via Borghamn

Tillvägagångssätt
• Fortsatt dialog med kommunen och Östgötatrafiken
• Fortsatt arbete med samåkning
• Driva frågan om cykelvägnätet

Vad har ni för idéer? Seriösa eller roliga? Skriv och berätta!…

1. Delta i olika föreningar och utbyta kunskaper om vår hembygd. Förmedla information via hemsidan ostgotadal.se, sociala media (historia, gårdbutiker etc.), guidning, lokal ekonomisk analys (LEA), lokalutvecklingsplan (LUP), föredrag, m.m.

2. Fortsatt förbättringar av service och trivsel i Borghamns hamn. Månadsschema från Vandrarhemmet som kan delas så folk vet vad som händer där (om det är typ musik-yoga-dyk-kajak-segel-akvarell-kurser m.m.). Borghamn gästhamn? www.gasthamnsguiden.se, www.svenskagasthamnar.se

3. Ta vara på det vi har: Värna biblioteket, elljusspåret, tennis och idrottsplatsen & fotbollsplan Sjövallen i Borghamn. Underhåll av byggnaderna (BIF), Bygdegården etc. Vidare utveckla gångväg/strandpromenad runt det vattenfyllda stenbrottet, denna lilla sjö som delvis är ett naturreservat (ett hydrologiskt känsligt kalkkärr med orchidéer och snäckor).

4. Bättre skyltning på landsbygden och turist/historisk audio som stödjer. Det finns en lång lista av destinationer (Ommaborgen, Bockakyrkogården, Kastad Kulle, Vikingatida hallbyggnaden Askahögen, Nässja skeppssättning, Berzeliusgården, 8 kyrkor, etc.). Att lära sig är roligt; genom en app kan man producera korta guide videos för att skapa mersmak och nyfikenhet.

5. Det stenbrottet vid Sjövallen, som är fyllt med vatten kan väl användas som en sjö? Ett stabilt midjehögt staket räcker om det finns stegar och bryggor runt det. Det är djupt men lugnt vatten. Detaljplan?

6. Framhäva världsarvet …att kemisten Jöns Jacob Berzelius var född i Väversunda. Permanent utställning om honom i Vadstena kommun. Finns nu en liten mini-utställning vid kyrkan. Vad mer kan göras?

7. Ställplats för husbilar nära Vättern som del av Vandrarhemmet (med tillgång till service, toaletter)?

8. Det stenbrottsområdet som ligger vid Omberg och den gamla hamnen är det första man ser när man åkt över Omberg. Jordvallar är bra där som döljer lite; för samtidigt som det är spännade med industrin så känns det också sorgligt med stora hål, så det är en balans. Dessutom kan man presentera historiken av Bockakyrkogården på ett mer spännande sätt? Skapa en lärorik stig bland ekarna …Historia och Natur som Vätterns fiskar, kalkstens fossiler och kärr? Den nuvarande stenindustrin kanske kan kombineras med en utställning i geologi och informera om kalkstenens historiska betydelse för Sverige genom bilder och film på Göta Kanal, etc. Kanske kan man få se hur de skär stenen och visa vilka nuvarande projekt industrin har över hela landet. Vore också bra om man fyller igen vissa stenbrott med jord när de inte används längre och fortätter att renovera husen vid hamnen.

9. Äventyrspark på Omberg/Borghamn. Zipline finns redan så skulle vara kul om det fanns ännu mer… Hinderbanor, eller en skatepark till ungdomarna på landsbygden med ”skräp-stenblock” till hjälp?

10. Infarten till Omberg via Borghamn… Det är PORTEN TILL OMBERG.