Skolor och en levande landsbygd

författad av Per Frödin • 
Att eventuellt lägga ned en skola innebär inte bara att lägga ned en skola. Att lägga ned Rogslösa skola skulle innebära att besluta om att avveckla en bygd, en landsbygd, en stor del av en kommun. Om vi bara förhåller oss till ekonomin så finns det ingen som har kunnat visa att Rogslösa skolas barn kostar mera än de barn som går i skolan i tätorten.

Som man frågar får man svar
Det är inte tillräckligt att ställa frågan “Hur mycket sparar vi på att stänga Rogslösa skola”. På den frågan, om den gäller ekonomi, finns bara ett korrekt svar: Det blir ingen besparing! Jag hoppas och tror, att ingen politiker låter stänga en skola mot bakgrund av att man tror sig spara några hundra tusen kronor per år. Även om det skulle vara så, vilket det nu inte är, torde det vara en billig peng för att hålla en hel kommundel vid liv! I beslutet om Rogslösa skola är det många tillkommande parametrar som skall beaktas. Alla dessa kommer vid en eventuell nedläggning att belasta Vadstena kommun, om än dock inte alla belastar en och samma nämnd.

Fastighet
En tom kommunal fastighet, kostar ungefär 50% av då den är i drift. Är det med i kalkylen? Nej-för det tillhör inte nämnden. Men de facto tillhör det den gemensamma kommunkassan! Eller är det tänkt att skolan skall rivas? Eller finns det alternativ verksamhet som kan flytta in? Varför värnas det inte bättre om de skolfastigheter som är välbyggda och har stått i hundra år? Det finns väl ingen som tror att det som byggdes billigt och hermetiskt tätt på 70/80-talet kommer att ha en livslängd på många generationer likt de äldre gedigna skolbyggnader som vi har förmånen av att ha fått ärva.

Barnomsorg
Barn som går i Rogslösa har också barnomsorg, detta såväl innan som efter skolan. Skall den verksamheten också gå i graven med skolan – eller ska den vara kvar? Verksamhetens barn är ju tillika skolans barn, även om verksamheten drivs privat. För det fall den lokala barnomsorgen läggs ned, måste barnen, vid olika tider skjutsas till tätorten på morgonen och sedan ha skolskjuts hem vid olika tider på eftermiddagar/kvällar. Vid eventuell nedläggning kommer Vadstena kommun att stå med ytterligare en outnyttjad lokal som nu förhyrs av verksamheten. Skall verksamheten vara kvar, utan att skolan är kvar, lämnar/hämtar föräldrarna som vanligt men då måste det sättas in extra skolskjuts till/från tätorten. Detta med ett antal turer efter skoltid då eleverna slutar vid olika tider olika årskurser. Detta parallellt med att andra barn skall ha skolskjuts till bostaden.

Skolskjuts
Rent generellt kommer notan för skolskjutsar att stiga kraftigt.

Friskola
Det skulle kunna vara så att det bildas en friskola. Skulle detta bli verklighet kommer den att vara ett självklart val för alla som går i Rogslösa idag men samtidigt locka även andra som idag har sin skolgång i tätorten. Detta medför att Vadstena kommun tappar en stor del av ”sina” elever. Den totala kostnaden för Vadstena kommuns grundskola skall då delas med det då nya/färre antalet elever. Denna kostnad per elev, som kommer att vara högre än idag, skall då utges som ersättning till friskolan för varje elev som då går där. Därtill skall kommunen betala tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd samt tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Ingenting säger heller att en eventuell friskola skulle välja den befintliga skolan som lokal. Det är med andra ord ingen lösning för kommunen avseende fastigheten.

Kvalitet/Trivsel
Vi har nu i många år hört och läst om problem i Vadstenas skolor. Har någon hört om något allvarligt problem eller missnöje med Rogslösa? Nej – tvärtom alla lovordar skolan, såväl elever, lärare, besökande tjänstemän och politiker. Vi ser också att eleverna presterar bra, har utmärkt kamratskap och sammanhållning. Stora skolor – stora problem, små skolor – små problem! Kanske den lilla skolan bidrar till att lärartätheten kan hållas på den nivån som den är, vilket sedan många år lägre än i tätorten. Allt detta med närhet till naturområden som är bland de bästa vi har i hela länet.

Sunt förnuft
Hade skolverksamheten varit ett företag, hade ingen kommit på tanken att lägga ned den avdelning som har minst problem, levererar som förväntat med nöjd personal och nöjda kunder, samtidigt som man har en lokal som är betalt sedan 150 år tillbaka. Varför flytta den till ett ställe där det råder brist på lokaler, till och med stolar, skaffa sig tillkommande kostnader i form av transporter mm. Samtidigt som det kommer att missgynna företaget på många andra sätt, bla genom avflyttning. Istället hade ett företag satsat på den avdelningen, haft den som ett föredöme och norm för övriga.

Möjlighet
Alla familjer i Vadstena kan fritt välja skola. Den informationen har kanske inte varit känd för alla men så är det. Jag kan omöjligt se att någon politiker skulle komma på tanken att införa busstaxa för de barn som skulle vilja åka med befintliga bussar till och från Rogslösa. Välkomna alla som vill ge sina barn förmånen att få gå i Rogslösa skola!

Tätort/Landsbygd
Rogslösa och Borghamn benämns ofta “därute” av tätortsbor och tjänstemän. Alla vi som bor i Vadstena kompletterar varandra och behöver varandra. Att välja att leva och bo på landsbygden är frivilligt. Skatten är dock densamma och likaså skyldigheter och rättigheter. Det är alla barns rättigheter att komma till skolan tryggt och säkert. På landsbygden är det många barn som startar dagen med väntan invid en mörk vägkant, i blåst och rusk tidigt på morgonen. I tätorten är den en självklarhet att alla belysningar skall vara hela till en var tid, att det skall finnas väderskydd och busshållplatser. Det blir då lite märkligt när det hörs från tätorten att det är en farlig trafiksituation för deras barn när de måste korsa en väg. Ni föräldrar som tycker att landsortsbarnen skall bussas till tätorten från sex års ålder i tidig gryning kanske ska tänka en gång till! Utan lokal barnomsorg blir det redan vid ett års ålder. Om det blir verklighet kommer nog många att lämna den södra landsbygden. Då kanske det inte finns några traktorförare att ringa till när snön i tätorten skall plogas bort. Det kanske inte finns någon att köpa ved av. Det kanske inte kommer att finnas närproducerad mat. Det kanske inte kommer att finnas barn som minns sin barndom på landsbygden med glädje och som sedan väljer att återkomma med sina familjer när de skall sätta bo i framtiden. Då kanske inte finns någon framtid för Vadstena som bostadsort och då inte heller som egen kommun? Låt oss hoppas och tro att det inte blir så. För att få en bra framtid skall det inte vara tätort kontra landsbygd utan istället ett ”vi” som skall sälja in hela Vadstena till potentiella nya invånare och elever.

Historik och politik
Redan 1862 sökte sig Anders Berg (1821-1912), som var en föregångsman inom skolväsendet till Rogslösa skola. Han blev sedan headhuntad vidare, nationellt uppmärksammad och uppskattad. Rogslösa skola är ju äldre än så men enbart dessa efterföljande drygt 150 åren av tradition är ju något alldeles extra att vara stolt över som Vadstenabo. Ett levande, väl fungerande och producerande kulturarv som verkligen har betydelse och som förpliktigar. Som tjänsteman och politiker har man en förpliktelse att skapa förutsättningar för tillväxt. Inför valet 2014 lovade samtliga lokala partiers politiska företrädare att verka för att även andra kommuners barn skulle erbjudas plats i Rogslösa skola. Mot bakgrund av att alla politiker var eniga, borde det nu finnas en gemensam strategi för detta. När denna strategi är fastställd och därtill inriktningen om en levande landsbygd hoppas jag att det skall bli arbetsro för lärare och elever som ständigt utsätts för negativa skriverier och stress i sin arbetsmiljö. Istället för att tjänstemännen beordras räkna på besparingar borde de verkställa idéer och strategier om tillväxt i framtiden. Innan det är bevisat, med alla parametrar inräknat, att Rogslösa skola är ett alternativ som är dyrare än något annat alternativ är diskussionen obefogad. Skulle det visas, har då politikerna att ta ställning till vad en levande landsbygd är värd! Barnen är framtiden och den lokala skolan är barnens och bygdens nav. Utan skola inga barn och ingen framtid för bygden.

– Per Frödin, Vadstena (skrivet på Facebook, 30-01-2015)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait