Vandring på Älvarumsleden – den gröna leden

Storpissans naturreservat

Vi vandrar i branterna längs Vättern genom grannaturskogar, ädellövskog och förbi jätteekar. Här finns en hög biologisk mångfald och än så länge en mängd arter! Hur sköts naturen på Omberg för att bevara de höga värdena? Lång vandring, 7,5 km, i kuperad terräng. Ta på bra vandringsskor och medtag matsäck och vatten!

Föranmälan till naturum.takern@lansstyrelsen.se eller 0144–535155.

När: Söndag 19/7/2020, kl 11-15

Var: Samling vid Stocklycke parkering

Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Sveaskog