Var med och påverka!

Arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan har startat. Översiktsplanen berättar hur mark, vatten och den byggda miljön i kommunen ska användas, bevaras och utvecklas på lång sikt. Frågor om hur vi tänker kring bostadsförsörjning, anpassar oss till ett klimat som förändras och hur vi tar hand och utvecklar våra kulturhistoriska värden, är viktiga att beskriva.

För att kommunen ska kunna utvecklas och förändras krävs samverkan.

Hur vill du leva, verka och bo i framtidens Vadstena kommun? Vi är nyfikna på dina behov, synpunkter och idéer. Vad som är bra med din närmiljö och vad som kan bli bättre.

Svara gärna på webbenkäten på kommunens hemsida.

www.vadstena.se/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/ny-oversiktsplan-2040/digital-enkat/