2017 års förväntan efter presentation

FÖRVÄNTAN, INSPIRATION OCH VISS ORO EFTER PRESENTATION AV PLANER FÖR “PORTEN TILL OMBERG”

Den 18 april år 2017 arrangerade Östgöta dal ekonomiska förening ett möte i Borghamn i samverkan med Bygdegårdsföreningen. Över 100 personer deltog i mötet, som hade en konstruktiv ton och god anda.

Sveaskogs huvudbudskap

Sveaskog framhåller att Borghamn har fantastiska möjligheter med sitt unika läge vid Vätterns strand, och vid Ombergs fot. Här finns aktiva företag, och en närhet till befolkningscentra som möjliggör pendling. Sedan 2011 har omfattande investeringar gjorts i byggnader och framförallt kalkstenshamnen.

Eftersom skogen och dess tillgångar är Sveaskogs huvudsakliga verksamhet så vill bolaget renodla sin verksamhet till Ekopark Omberg. Sveaskog har samarbetat med Vadstena Kommuns landsbygdsgrupp, för att gemensamt hitta möjligheter i Borghamn.

Nyckel är ett erbjudande till besökare och invånare – “Tillsammans bygger vi Porten till Omberg”. Under 2017 tar Sveaskog ett steg i denna riktning och inleder en försäljning av byggnader och hamn i Borghamn, en försäljning som syftar till att få en engagerad och närvarande ägare och entreprenör som kan utveckla vandrarhemmet och hamnen.

Under försommaren tas ett prospekt fram. Under sommaren tas anbud in, och en dialog med köparna startas. Under hösten sluts en affär med den köpare som presenterat bäst bud och affärsplan för anläggningen.

Under hösten görs avstyckning i samråd med köparna. Gamla turisthotellet kommer bjudas ut separat, med en tomt. Övrig mark och byggnader kommer att bjudas ut i en helhet för sig. Turisthotell och vandrarhem/hamn kommer att bjudas ut parallellt i den mån någon intressent önskar förvärva helheten.

Sveaskog har fri prövningsrätt på anbuden. Anbuden/intressenter är inte officiellt.

Sammandrag av deltagarnas skriftliga önskemål till Sveaskog

Deltagarna på mötet vill att Sveaskog finner en köpare som värnar om och har känsla för bygden och som vill utveckla hamnen och dess omgivning. Att framtida drift är gynnsam för orten och dess befolkning.

“Sälj till en seriös köpare som även vill utveckla hamnen och omgivningen för besökare t.ex. servicebyggnader och servering. Aktiviteter för barnfamiljer.”

“Att Sveaskog verkligen tänker på vem man säljer till. Att det blir någon som gör Borghamn än mer attraktivt. Det finns hur många möjligheter som helst.”

Över 100 deltagarna på mötet framförde med enad stämma behovet av att allmänheten får tillgång till hamnen även i framtiden, efter Sveaskogs försäljning. Främst för att hamnen är en viktig social träffpunkt för väldigt många men också för att hamnen och byggnaderna där är kulturminnen.

“Sätt som urvalskriterie vid försäljningen att hamnen är tillgänglig för allmänheten.”

“Vi vill att Sveaskog säkerställer att alla har tillgång till hamnområdet för att bada och umgås.”

Det framfördes också önskemål om att fiskeföreningen ska få fortsätta sin verksamhet i hamnen och att båtplatser fortsatt ska hyras ut.

“Att hamnen ska vara tillgänglig för allmänheten och båtplatserna kvar.”

“Att värna om allmänhetens och särskilt fiskeföreningens tillgång till hamnen även under ny ägare.”

Två besked möttes av applåder

Två besked från Sveaskog möttes av applåder från deltagarna på mötet. Det var att Sveaskog lovar att röja sly och ansa träd kring sevärdheterna och husen i hamnområdet i Borghamn samt att Sveaskog kommer att göra ytterligare investeringar i renovering av hamnens pir.

Enighet om att Vallgatan på östra sidan av Omberg bör öppnas upp

Sveaskogs representanter frågade hur deltagarna ställde sig till att öppna upp Vallgatan för trafik, så att det går att åka upp på Omberg från Borghamn. Efter gruppdiskussioner runt borden svarade samtliga bord ja på frågan.

ÖDEK möte


Om ni vill läsa mer kan ni läsa på kommunens hemsida eller artiklarna om hamnen i mvt eller Corren.
www.corren.se/nyheter/vadstena/hamnen-i-borghamn-ska-saljas-om4615778.aspx