LRF kritiskt till Vadstena kommuns landsbygdspolitik

Skolan är en viktig nyckelpunkt. LRF ifrågasätter förslag om en nedläggning av Rogslösa skola.

Vadstenaslätten breder ut sig över en stor del av den södra delen av Vadstena kommun. Men det verkar som om det styre, Konsensus och Socialdemokraterna, som nu sitter har glömt bort denna del av kommunen när man nu talar om att stänga en fungerande landsbygdsskola, Rogslösa. Man har tydligt redogjort att man i dagsläget inte har någon vision med denna del av kommunen, vilket kan uppröra de verksamma lantbrukarna och även övrigt företagande samt skattebetalarna.

LRF bekymras över flera aspekter som framkommit i diskussionen runt nedläggning av Rogslösa skola. Självklart är huvudfrågan i detta ärende just själva nedläggningen av skolan och den diskussionen, eller snarare, brist på konstruktiv diskussion som föregått processen och beslutet. LRF är dock också väldigt bekymrat över kommunens syn på lantbrukets roll och betydelse. I kontakter med kommunens politiker framkommer en syn på de areella näringarna som är beklämmande och inte hör hemma i ett läge när man på nationell och regional nivå har enats om att jobba fram livsmedelsstrategier med syfte att öka produktionen av mat för att det är ett nationellt intresse att öka densamma och stimulera sysselsättning och tillväxt på lokal nivå. Eftersom varje lantbruksföretag sysselsätter ytterligare cirka fem arbetstillfällen utöver företagaren, bidrar Vadstena kommuns landsbygds 120 areella företag med cirka 500 arbetstillfällen. En enskild industri som sysselsätter motsvarande hade behandlats med betydligt större respekt än vad kommunen visat denna del av näringslivet. En annan aspekt är att de areella näringarna de senaste 10-15 åren investerat grovt räknat någonstans mellan 500 miljoner och en miljard kronor i kommunen. Nivåer som inte många andra kan mäta sig med.

I dagsläget har man tydligt ifrån kommunen deklarerat att man inte har någon som helst tanke att satsa på barnen på landbygden i södra delen av kommunen. I den trakt där vi finner våra LRF-medlemmar verksamma är det en stor förlust för bygden om man väljer att stänga Rogslösa skola som har ett gott rykte om sig, där barnen känner trygghet och ges ett stort socialt nätverk vidare ut i livet.

Tittar man i Region Östergötlands regionala utvecklings plan (RUP) ser man tydligt hur regionförbundet rekommenderar att landsbygdsbyggnation och boende planeras i kluster där det redan finns befintlig bebyggelse för att på så sätt klara rationella infrastrukturella satsningar. LRF har haft en hel del principiella invändningar mot resonemanget att enbart satsa på områden som har befintligt boende och resten av landsbygden ska vara sommarboende och eller boende för näringsidkare ”på egen risk” vad beträffar samhällsservice och funktioner. Man måste kunna bosätta sig var man vill på landet i ett förhållande befolkningstätt Östergötland med en förhållandevis urban landsbygd med närhet till många tätorter. Problemet med kommunens resonemang denna gång är att det varken följer RUP:s rekommendationer eller gynnar landsbygdsboende överhuvudtaget, utan helt enkelt tydliggör att allt ska dras till centralorten. Tittar man på Vadstena kommun så finns det – till skillnad från många andra kommuner – inte många mindre samhällen ute på landsbygden, där kommunpolitiker hamnar i dilemma vilka landsbygdsskolor som ska prioriteras. I Vadstena kommun är området Rogslösa-Borghamn i princip det enda som utanför huvudtätorten har största samlad bebyggelse och därmed kan vara relevant för att ha förskola/skola. Att i det läget inte kunna se det cykliska, interpolera en trolig långsiktig befolkningsutveckling och därifrån hitta en lösning för skolan som grundplattform för nya attraktiva boenden, är högst beklagligt. Slutsatsen från LRF:s sida blir tydligt att det handlar om brist på vilja från den ledande politikens sida.

LRF värnar för en god landsbygdsutveckling genom goda möjligheter till sunt företagande och möjlighet till att bo och leva på landsbygden. En skola som uppvisar bra kvalitet och är uppskattad, är en viktig nyckelpunkt i detta.

LRF yrkar att kommunen gör ett kraftigt omtag i processen runt nedläggning av Rogslösa skola.

Peter Borring
regionordförande LRF Östergötland

Magnus Emilsson
kommungruppsordförande LRF Vadstena

Nils-Åke Pettersson
lokalavdelningsordförande Vadstena-Dals LRF avdelning

http://mvt.se/asikter/debatt/lrf-kritiskt-till-vadstena-kommuns-landsbygdspolitik-10956400.aspx