ÖDEK årsstämma 2017

Välkommen på Årsstämma med ekonomisk rapport
söndagen den 21 maj 2017 kl 15.00
på Gyllenhammars, Borghamn
Föreningen bjuder på spenatsoppa. Begränsat antal platser, anmälan görs till westlings@hotmail.se senast 2017-05-15

Medlemsavgiften för år 2017 är om 100 kr per person, 150 kr för familj och inbetalas till Bg 310-1771. För inträde i föreningen betalas 200 kr första året. Vänligen ange ditt namn i meddelarfältet.

Verksamhetsberättelse för Östgöta Dal ekonomisk förening år 2016

Ordförande Camilla Westling, Sekreterare Susanne Bergeling, Kassör Bernd Beckman/Marianne Svensson, ledamot Julia Bernzen, suppleant Claes Westling
Revisor: Roland Sjödahl

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda möten. Årsmöte hölls 28 mars 2016 på Gyllenhammars värdshus. Vid styrelsens konstituerande möte beslutades att fokusering skulle ligga på byggnation och inflyttning vid sidan av de årliga föredragen under sommaren och midsommarfirandet.

Midsommarfirande
Midsommarfirandet arrangerades traditionellt i samarbete med församlingen. Vi hade fiskdamm, Dalskören sjöng och dansen leddes av Eivor Folkesson och Gerd Gustavsson med glada musikanter.

2016 Sommarens föredrag
27/6 ”Familjer och folkliv i Örberga socken under 1600-talet” Claes Westling, fil dr
4/7 “Naturfilm från Östgöta-Dal – naturfilmare Johan Karlsson visar och berättar om inspelningen av filmen Bäcken” Johan Karlsson, filmare från Hov
11/7 ”Alvastra pålbyggnad – en mycket ovanlig fornlämning” Hans Browall, docent i arkeologi
18/7 ”Bondpojken som blev samhällsforskare och institutschef” Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi
25/7 “Aktivt hopp – Hur bemöter vi oredan vi lever i och hur kan vi bidra till en bättre värld” Susanne Wahlberg och Agneta Falk
1/8 ” Borghamn i mitt hjärta” Torbjörn Gustavsson, journalist och f.d. borghamnsbo
8/8 ”Socken, härad, landskap och län – om äldre tiders territoriella indelningar i Sverige” Björn Segrell, fil dr i geografi
15/8 ”Fredrika Paijkull och den kvinnliga folkhögskolan” Anna Eklundh-Jonsson, arkivarie
22/8 ”Ombergs natur och kultur” Olle Jonsson, Länsstyrelsen i Östergötland

Östgöta – Dalsbladet
Delades ut i vanlig ordning i maj månad till alla hushåll i södra kommundelen.

Byggnation i Borghamn
Föreningen initierade 3 maj 2016 ett möte i bygdegården där byggruppen bestående av Karin Ceder, Susanne Bergeling, Mats-Ola Ericsson och Camilla Westling informerade om samarbetet med Vadstena kommun och där man enades kring var man ser byggnation i Borghamn. Arbetet har utmynnat i en snart färdig detaljplan i närheten av det vattenfyllda stenbrottet mitt i samhället Borghamn. Beskedet om byggnation mottogs positivt av samtliga närvarande. Tre företag har visats på plats.

Mobil Samåkning
Föreningen tog initiativ till mobil samåkning som en lösning då de inställda bussturerna blivit en besvärlig brist i vardagen för många boende på landsbygden. Systemet köptes in gemensamt av Ödeshög och Vadstena kommuner och gäller i första fasen för sträckan mellan de båda tätorterna med stopp också i Borghamn. Initiativet togs vid möte 21 september 2016 och det hela sjösattes 15 januari 2017.

Informationsmöte med Sveaskog och Vadstena kommun 2017-04-18
Drygt 100 personer kom till Bygdegården i Borghamn för att ta del av information och få svar på frågor. Fokus låg på kommunens och Sveaskogs vilja att i dialog med invånarna utveckla området samt Sveaskogs förestående försäljning av vandrarhemmet och hamnen i Borghamn.

PDF Verksamhetsberättelse år_2016