ÖDEK år 2015

Verksamhetsberättelse för Östgöta Dal ekonomisk förening

Ordförande Camilla Westling, Sekreterare Anna Cobb, Kassör Bernd Beckmann, ledamot Julia Bernzen, Hans Merseburg, Eivor Folkesson, Per Lindsten och Karin Lundberg, suppleant Claes Westling, Revisorer Roland Sjödahl och Bertil Ceder

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda möten.
Årsmöte hölls 22 mars 2015.

Rogslösa skola (F-6)
Föreningen skickade i början av året ut en broschyr om Rogslösa skola till alla familjer i kommunen med barn i för skolan aktuell ålder. Här framgick framförallt familjers rättighet att välja skola, något som föreningen upplevt saknats tydlighet kring i kommunens egen information.

Hemsidan och Instagram
Hemsidan har reviderats och gjorts om under året av sekreteraren och webansvariga Anna Cobb. Anna har även skapat ett ÖDEK instagram konto.

Hela Sverige ska leva, länsavdelning Östergötland, årsstämma
Hela Sverige ska leva, länsavdelning Östergötland, höll 19 april årsstämma på Ombergsliden. Föreningen arrangerade detta och fick även tillfälle att berätta om vad man gör samt presentera den hemsidan.

Midsommarfirande i Rogslösa
Midsommarfirandet arrangerades enligt traditionen. Vi hade fiskdamm, Dalskören sjöng och dansen leddes av Eivor och Gerd med glada musikanter.

Sommarens föredrag
Liksom föregående år arrangerades föredragskvällar. Ellen Westling och Alfred Alshorn ansvarade för fika dessa kvällar. Följande ämnen behandlades.
22/6 “Kyrkolivet i Dal, nu och då” (Hans Merseburg)
29/6 “Askahögen” (Claes Westling)
6/7 “Äventyret har bara börjat – Friluftsfrämjandet Vadstena 75 år” (Eivor Folkesson)
13/7 “K-märkt – vad är det?” (Bengt Häger)
20/7 “Varför är det så viktigt att ”rädda” Vättern?” (Elisabet Lennartsson, ARV)
27/7 “Tåkerns trädgård – en ekologisk köksträdgård med djur” (Malin Granlund-Feldt)
3/8 “Gården Hånger vid Tåkern” (Ulrik Lohm)
10/8 “Människornas sjö – om kulturlandskapet i Tåkernbygden” (Björn Segrell)
17/8 “Restaurering av Borghamns hamnområde” (Kjell Gustavsson, SveaSkog)
Traktorguidningar
Guidningsturer gick i området Borghamn-Rogslösa-Skedagatan Torsdag-söndag under juli. Dessa anordnades i samarbete med Vadstena Guideförening. Turerna har gått mindre bra (dåligt väder?) och konstaterar att marknaden troligen är mättad. En ny version planeras till sommaren 2016.

Östgöta – Dalsbladet
Delades ut i vanlig ordning i maj månad till alla hushåll i södra kommundelen.

Hamnen i Borghamn
Sveaskogs projektledare för hamnrenoveringen Kjell Gustavsson föredrog myndighetens tankar kring hamnen vid ett sommarföredrag i augusti. Kjell G framhöll att Sveaskogs uppdrag från staten är att förvalta skog, inte att förvalta hamnar och fastigheter. Men han betonade att, om kommunen eller ett företag vill genomföra saker i hamnen i Borghamn är Sveaskog välvilligt inställd. Dock kan man inte ställa upp med personal som sköter service och underhåll. Det viktigaste som framkom vid mötet var bristen på soptunnor och toaletter samt en fungerande dialog mellan Vadstena kommun och Sveaskog. Mötet utmynnade i ett medborgarförslag där huvudfrågan gäller att en kontaktperson utses som kan föra dialog med Sveaskog.

Östgötadagarna 6 september
Föreningen deltog i samarbete med Dals församling genom att genomföra en gudstjänst och därefter guidning i Prästtorp i Strå församling.

Rikskonferens i Tranås
Eivor Folkesson och Anna Cobb deltog i rikskonferensen ”Möjligheternas landsbygd”, anordnad av Hela Sverige ska leva, i Tranås 7-8 oktober.

Byggnation i Borghamn
Föreningen initierade 27 april ett möte i Våga Gårds lokaler där avsaknaden av bostäder behandlades. Mötet utmynnade i att en byggrupp bestående av Camilla Westling, Mats-Ola Ericsson och Karin Ceder utsågs samt att ett medborgarförslag betr detaljplan för Borghamn underskrivet av boende skickades in till kommunen. En broschyr har producerats som skickades ut till c:a 30 olika byggföretag. Ett företag, Merbo, har svarat och var på besök i Borghamn 4 november. Man träffade då politiker från kommunen och tittade på området (grönområdet vid tennisplanen). Vi avvaktar nu en detaljplan för att kunna gå vidare mot fler lägenheter i Borghamn.

Övrigt
Föreningen har under året fortsatt sin dialog med kommunen betr bättre skyltning på landsbygden och uppdaterad information på kommunens hemsida. Föreningen har även erbjudit kommunen bilder till infartstavlorna.

Medlemsavgiften för år 2016 är om 100 kr per person, 150 kr för familj och inbetalas till Bg 310-1771. För inträde i föreningen betalas 200 kr första året. Vänligen ange ditt namn i meddelarfältet.

Kassörens Rapport
2016-02-07 ÖDEK Kassörens Rapport2015 – Bernd Beckmann

Revisionsberättelse
2016-03-20 ÖDEK Revisionsberättelse – Roland Sjödahl

Verksamhetsberättelse
2016-03-26 ÖDEK Verksamhetsberättelse – Westling