Röster ut lokalpolitiken

Landsbygden på väg att utarmas?

Varför är det ingen stor politisk debatt när stora delar av Sverige håller på att utarmas? Det är lätt att bli modfälld. Erik Westholm, professor i Kulturgeografi, SLU, följer utvecklingen. Han säger att det handlar om flera olika men samverkande trender. Den stora utflyttningen är egentligen redan över. Vi ser nu konsekvenserna av utflyttningen för 10-20 år sedan. Utlokalisering av statliga verk helt kommit av sig. Alla nya verk hamnar i storstäder, i Stockholm framför allt. Företag, myndigheter och återförsäljare lokaliserar verksamheten till större orter och digitala tjänster gör att lokala kontor försvinner.

“Utvecklingen går inte att hejda” säger Westholm, som tycker att politikerna i Stockholm vänt landsbygden ryggen. De har ett stort ansvar. Men globaliseringen har förskjutit deras perspektiv. Får några decennier sedan sa man att Stockholm inte får bli för stort på landsbygdens bekostnad. Nu jämför man storstäderna globalt och upplever att Stockholm, Göteborg och Malmö bör växa för att kunna hävda sig.

Vadstena kommun kommer inte att drabbas lika hårt som södra Norrlands inland exempelvis, eftersom här finns bra förutsättningar. Vi som bor utanför tätorten ska göra vad vi kan för att hela kommunen ska leva. Kommunens nya Översiktsplan ger hopp om satsningar på Rogslösa – Borghamn – Skedet eftersom det området klassas som utvecklingsområde. När kommunen kraftsamlar för det i höst ska vi som bor här vara med på tåget.

Vi frågade våra politiker var de står i frågan…

Vilken fråga anser ni vara viktigast för Vadstena kommuns landsbygd (en fråga)?

KD – Att öka inflyttning av sommar- och åretruntboende. Att utveckla turismen i Borghamn. At få ordning på vandrarhem och hamn samt engagera Borghamnsborna
FP – Att marknadsföra landsbygdens stora värden och kulturarv som Tåkern, Omberg, Heliga Hjärtats, Alvastra kloster, Hagebyhöga kalkkärr och naturligtvis Borghamns stenförädling.
M – Alla aspekter på landsbygden är viktiga, bl a själva landskapet, de vanliga landsbygdsnäringarna och möjligheterna att livnära sig på dem, men också människorna och deras vardag: barn, vuxna och de gamla. Vi vill inte peka ut något av dessa som viktigast. Allt måste finnas med i en god landsbygdspolitik.
S – Mycket viktigt att de tomter som finns blir bebyggda. Attraktiviteten.
C – Vi vill ha en levande landsbygd och utifrån detta är det väsentligt att det byggs mer och att kommunikationerna fungerar även på landsbygden

Vilka ytterligare frågor som rör landsbygden ser ert parti som viktiga? Kommer ni driva någon fråga, utöver ovan, speciellt?

KD – Att förädla landsbygdens produktsortiment på hemmaplan
FP – Bättre kommunikationer.
M – För alla människor är liten miljöpåverkan och god kvalitet på livsmedlen av grundläggande betydelse på lång sikt. Det är också bra för landsbygden i Vadstena kommun. Därför vill moderaterna att närodlade och färska livsmedel av hög kvalitet ska vara tillgängligt för alla i kommunen, och det ska prioriteras i kommunala verksamheter.
S – Stötta närodlingen genom riktad upphandling. Vi vill också utveckla samarbetet med närproducenterna i kommunen. Säkra kollektivtrafiken. Vi har ett program för både skola och omsorg och föreningsliv som kommer hela kommunen till gagn
C – Vi vill ha cykelvägar i hela kommunen – man borde kunna cykla och åka moped till och från tätorten på ett snabbt och säkert sätt. Vi vill också skapa förutsättningar för barnfamiljer så att de som vill kan bo på landsbygden ( barnomsorg och skola)

Rogslösa skola är en het potatis och har varit så i flera år. Hur ser ert parti på skolans framtid?

KD – Beror på elevtillströmning. Den styr inte KD. Tillströmningsmål som ska uppfyllas.
FP – Viktigt för bygden att skolan bevaras och utvecklas. För många barn är en mindre skola på landsbygden mycket värdefull.
M – För moderaterna är eleverna, och det bästa för deras utveckling, alltid utgångspunkten. Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egenskaper och talanger. Det måste varje skola klara på ett bra sätt. För det behövs ett rimligt antal elever i varje klass. Skolledningen har den pedagogiska sakkunskapen och har ansvaret för att eleverna når sina mål, att det finns tillräckligt antal lärare och att kostnaden är rimlig. Om skolledningen anser att förändringar är nödvändiga kommer vi att lyssna noga på deras synpunkter och förslag.
S – När det gäller Rogslösa skola så är den en del av vår skolpolitik! Där sätter vi barnen främst. Kvalité för oss är lika med resurser. När det gäller skolan handlar resurser om personal.
C
– Kommunen har tagit ett beslut om att Rogslösa-Borghamn-Skedet ska vara ett utvecklingsområde. Frågan om Rogslösa skola landar där – vi vill ha en levande landsbygd och då är skolan viktig. Att lägga ner denna innan man försöker utveckla södra kommundelen, så som man tänkte då beslutet togs, är alldeles bakvänt.

Hoten mot Vättern (gruvdrift i Norra Kärr, Försvarets utökade skjutningar och flygövningar samt borrning efter gas) har på senare tid uppmärksammats. Vilken är er inställning till dessa och hur kommer ni framöver att agera?

KD – Klart negativa till all förstörelse av Sveriges viktigaste vattentäkt
FP – Vi är aktiva i Aktion Rädda Vättern och mot skjutningarna kring Vättern. Vi motsätter oss också mot borrningarna efter gas. Vätterns rena vatten är oersättligt.
M – Vättern med omgivningar är oerhört viktig som symbol för ett friskt samhälle, som rekreationsområde och som dricksvattenreservoar för att nämna några av de viktigaste aspekterna. Moderaterna kommer att agera med alla de medel som är förenliga med demokratiska principer för att försvara Vätterns värden mot de nämnda hoten eller andra som kan komma.
S – Vi socialdemokrater i Vadstena tillsammans med Motala och Ödeshög håller på med en skrivelse till alla Socialdemokratiska riksdagsledamöter runt Vättern. Vadstena är initiativtagarna till denna skrivelse. Där lyfter vi vår oro för Vättern när det gäller borrningar samt försvarets utökade skjutningar. Gruvdriften i Norra Kärr får INTE påverka eller hota Vättern. Vi var det parti som först ställde oss bakom uppropet i Kommunfullmäktige från Carl Piper när det gällde vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Vi vill skydda Tåkern och Vättern.
C – Centern arbetar för att inga nya störningar ur miljö- och livssynpunkt runt Vättern ska påbörjas och att de som finns ska avvecklas. Vi ser detta som en typisk centerfråga och arbetar gärna tillsammans med andra aktörer för att Vättern framgent ska förbli ren.