Återremiss

www.vadstena.se/Startsida/Nyhetsarkiv/2015/Barn–utbildning/Forslag-om-framtida-organisation-av-grundskolan-aterremitteras/
”Underlaget ska kompletteras med en analys där man ser på förslaget mer i ett helhetsperspektiv som de ekonomiska konsekvenserna för kommunen under vart och ett av de närmaste tre åren efter eventuell nedläggning. Vilka alternativ som kan finnas till en nedläggning, t ex förändrade områden för placeringsskola, samverkan med andra kommuner eller mer specialiserad inriktning på skolan. Konsekvenserna av en eventuell nedläggning, dels för berörda barn och föräldrar, dels för verksamheten på kooperativet förskolan/fritidshemmet Våga Gård. Det är dessutom starkt önskvärt att kommunen, som har huvudmålet Växande Vadstena, vilket också omfattar Borghamn/Rogslösa, kompletterar beslutsunderlaget med en utredning om hur kommunen kan underlätta etablering av en friskola i Borghamn/Rogslösa och hur kommunen kan bidra för att utveckla södra kommundelen.”

www.mvt.se/nyheter/vadstena/nytt-hopp-for-rogslosa-skola-11159094.aspx
”Arne Sjöberg (M) menade att man inte enbart kan titta på ekonomin, att en bredare analys saknas och yrkade å den gröna alliansens vägnar på en återremiss av ärendet. Han fick stöd av bland andra Dag Källman (V).”

www.mvt.se/nyheter/vadstena/beslut-om-rogslosa-skola-far-vanta-11159166.aspx
”Om kommunen inte är villiga att ställa upp kan det vara en lösning att en friskola skulle kunna vara i drift från och med höstterminen 2017.”

www.mvt.se/asikter/insandare/vem-vinner-pa-en-nedlaggning-11154233.aspx
”Om Rogslösa skola läggs ner kommer inte fler resurser att tillfalla stadsbarnen – men de resurser som redan i dag upplevs som otillräckliga ska i stället räcka till ytterligare 40-50 barn. Så, ett tips. Om du som förälder tycker att ditt barn inte mår väl av den resursfördelning som finns i stadens skolor eller om ditt barn inte fungerar i de stora barngrupper som nu är i Vadstena – låt ditt barn prova en termin i den lilla skolan.”

www.mvt.se/asikter/insandare/rogslosa-skola-en-odesfraga-12103308.aspx
”Vadstena kommun borde tänka sig för både en och två gånger innan man beslutar sig för att utarma landsbygden. I stället borde man se och ta vara på alla de goda krafter och det starka engagemang som idag lyfter området i form av bland annat Friluftsfrämjandet (med skidbacken), hembygdsföreningen, Östgöta Dal ekonomiska förening, brandvärnet, idrottsföreningen, pensionärsföreningen, bygdegården samt fiskeriföreningen och mycket mera som i dag bärs upp av ideella krafter.”