Valet 2022 partikväll: Moderaterna

Kristina Carlsson och Peter Karlsson representerade Moderaterna denna kväll som startade med kaffe och bulle.

Kristina och Peter hade med sig dels en liten broschyr där det framgår vad man under mandatperioden 2018-2022 gjort på landsbygden, dels vad man vill få till framöver.

För att nämna något har man
• Ordnat korttidsboende i Borghamn
• Rustat Brandvärnet 
• Fixat badhytter vid Bårstadbadet
• Initierat ”träffpunkt Borghamn” för äldre

Framöver vill man bland annat
• Bidra till underhåll av enskilda vägar
• Förbättra närtrafiken
• Utöka byggrätterna i Borghamn
• Skapa byggklara tomter i Rogslösa

Det blev diskussioner om nästan alla punkter som fanns med i Moderaternas skrift. Angående Bårstadbadet framfördes av åhörarna att det är problem med parkeringsplatser. Man skulle behöva upplysa folk om allemansrätten på engelska, tycka och svenska så att de som övernattar där vet vad som gäller. 

Boende i olika former var uppe och just bostäder för äldre samt barnfamiljer diskuterades. Många tycker att kommunen är för dålig på att informera om den tomtmark som finns. Kanske kan man sätta upp informationsskyltar om det vid t ex Handlarn’ i Borghamn med kontaktuppgifter till ansvarig tjänsteman, eftersom det är många som letar tomt och som upptäcker trakten under sommaren? 

Vidare talades det om den icke-existerande kollektivtrafiken och närtrafiken. Peter sa att det är viktigt att vi nyttjar just närtrafiken, att det finns en möjlighet att utveckla den om Östgötatrafiken upplever att det finns behov. Det påpekades att man måste se till att justera närtrafik när det gäller anslutning till bussarna i Vadstena, särskilt för gymnasieungdomarna där det idag finns brister (om många vill med på morgonen kommer inte närtrafiken i tid för anslutande buss och gymnasieungdomen kommer för sent till skolan). Ska folk åka måste anslutningen fungera, annars finner man andra lösningar och de åkande minskar i antal. 

Peter och Kristina tar med sig frågorna till tjänstemännen i kommunen och vidare för resonemang med Östgötatrafiken.

Utdrag ur Moderaternas broschyr om vad man under mandatperioden 2018-2022 gjort på landsbygden, och vad man vill få till framöver.