Äventyrsturism

Borghamn 2009-05-10, Maja Rahm

1. Inledning:

Östgöta-Dal Ekonomisk Förening (ÖDEK) arbetar för att fler människor ska flytta hit till södra delen av Vadstena kommun och att det ska fortsätta finnas barnomsorg och skola, en levande byggd helt enkelt. För att kunna realisera dessa mål behöver ÖDEK fokusera på att få hit fler arbetstillfällen men också att visa upp vår vackra trakt. Mitt uppdrag för ÖDEK, i egenskap av kunnig inom turismfrågor går ut på att undersöka huruvida det finns möjlighet att starta en äventyrspark på Omberg. Skulle vi kunna etablera en äventyrspark skulle det dra folk till området, det skulle skapas arbetstillfällen genom ökade övernattningar och ökad efterfrågan på andra tjänster.

Vår byggd domineras av närheten till Omberg, detta fascinerande berg som besöks av ca 350 000 besökare varje år. Vi märker att det finns ett stort intresse för naturen och en aktiv semester efterfrågas av många. Vi kan fånga upp en del av dessa ombergsbesökare och även locka andra besökare till Omberg om vi kan erbjuda ett koncept som inte finns i detta område just nu, aktiviteter som riktar sig till både turister och konferensgäster. Vi kan locka med äventyrsaktiviteter samlade i ett begränsat område med sakkunnig personal som kan leda besökarna genom de olika upplevelserna på ett professionellt sätt. Att knyta an till Ekopark Omberg och skapa Ekopark Äventyr på Omberg, Äventyrsberget.

Jag har under resans gång varit i kontakt med redan verksamma aktörer inom äventyrsturism och inspirerats av dessa driftiga människor. Det finns vissa som spår att turism kommer bli världens största näring och om dessa personer blir sannspådda kan det vara en bra idé att hoppa på det tåget även här.

2. Syftet:

Syftet med projektet är att undersöka huruvida det är praktiskt möjligt att starta en äventyrspark på Omberg. Detta undersökande arbete ska utmynna i en rapport som ska utgöra en grund för ett vidare samarbete mellan redan verksamma inom det geografiska området samt med eventuellt nya aktörer. I projektet ryms en rekognoscering av området, kontakt med idag verksamma aktörer och kontakt med inom äventyrsturism väl bevandrade personer vars erfarenheter och kunskaper kan hjälpa till. Utredningen ska därmed resultera i ett kontaktnät, en utvecklingsplan samt en redogörelse av hur verklighetsförankrad denna idé är.

3. Presentation över redan verksamma aktörer i området (2009):

Följande aktörer i området har jag varit i kontakt med och mer eller mindre uttömmande diskuterat tanken på en äventyrspark på Omberg och intresset för ett eventuellt samarbete mellan olika aktörer. Vissa har ställt sig helt avvisande till tanken och andra har varit övervägande negativa, dessa behandlar jag inte här. Ytterligare några har genom sin geografiska placering inte varit högaktuella men har dessa aktörer ändå visat ett intresse för idén på en äventyrspark tas det upp i rapporten. Jag har haft telefonkontakt med dessa aktörer och vissa har jag även besökt, jag har även suttit med på möten hos vissa av aktörerna för att få en klarare bild av hur resonemanget går internt. Nedan presenteras aktörerna och jag redogör kortfattat för deras verksamhet.

Borghamns vandrarhem: Vandrarhemmet ligger vid hamnen i Borghamn och har ca 120 bäddar fördelade på 5 hus. De har konferensmöjligheter och kan ta uppemot 100 sittande gäster vid bröllop eller fester. De har ett kök godkänt av hälsovårdsmyndigheten och möjlighet att laga mat själva, de samarbetar även med restauranger i Vadstena för catering. De har utskänkningstillstånd. Vandrarhemmet arbetar idag med kursgårdsverksamhet, konferenser, turister och fisketurism. Sveaskog äger marken och byggnaderna.

Sveaskog: Sveaskog är den största markägaren på Omberg. Deras långsiktiga ambition är att utveckla Ekopark Omberg till ett attraktivt besöksmål i samverkan med lokala/regionala aktörer. Sveaskog är positiva till att arrendera ut mark på Omberg, men ställer vissa krav och förväntningar på typen av verksamhet när det gäller arrenden i en ekopark. Det är viktigt för Sveaskog att verksamheten i en ekopark kännetecknas av hållbart och ansvarsfullt tänkande/innehåll, och som stämmer överens med den miljöpolicy och de naturvärden som ligger till grund för ekoparken.

Friluftsfrämjandet, Vadstena lokalavdelning: Ombergsliden, som Friluftsfrämjandet äger är en idag fungerande skidbacke med tillhörande raststuga. Friluftsfrämjandet har även en sommarverksamhet med friluftsskolor. I Ombergsliden finns ett hundratal aktiva som arbetar ideellt vintertid. Planer finns i dagsläget i Friluftsfrämjandet att vidareutveckla denna verksamhet.

Upplev Omberg: Upplev Omberg är en ekonomisk förening som syftar till att verka tillsammans med andra aktörer i området genom gemensam marknadsföring och gemensamma paket.

Höje Jakt & Upplevelser: Här finns 60 bäddar fördelade på två hus, i ett av husen finns möjlighet till självhushållning, Höje har även eget kök och kock. Höje arbetar med alla typer av konferensgäster, inte bara jaktintresserade, det gemensamma intresse som besökarna har är natur. Dessutom arbetar de mycket med Skogen i skolan (Sis) och idag tar de emot 600-800 elever på ett år. Sveaskog äger marken och byggnaderna på Höje.

Naturus/Tåkerns trädgård: Ett litet företag vid Tåkern som erbjuder naturupplevelser på Omberg med omnejd, de odlar även ekologiskt och har försäljning bland annat i gårdsbutik.

4. Presentation av möjliga geografiska placeringar av äventyrsparken:

På Omberg och i dess närhet finns ett antal intressanta områden som skulle kunna fungera som en Äventyrspark. Det första området är Ombergsliden som genom sina naturliga förutsättningar öppnar upp för ett stort antal olika aktiviteter. Ombergsliden idag består av tre skidbackar, alla med olika lutning. Det finns även flackare områden kring raststugan och vid påstigningen till liften. Det är Friluftsfrämjandet som äger marken i Ombergsliden. I direkt anslutning till skidbacken finns det privatägd skogsmark som också skulle kunna utnyttjas för äventyrsparksaktiviteter. I Ombergsliden finns redan idag en stor parkering och tillgång till raststugan med faciliteter. Här finns även en fungerande skidlift och backen är upplyst. Det går att till fots ansluta till Ombergsliden via olika vägar, dels Vallgatan som går uppe på Omberg och dels genom stigar från Borghamn över berget. I Ombergsliden finns det känslig natur, bland annat orkidéer som behöver värnas.

Det andra tänkbara området är Borghamns vandrarhem. De logistiska möjligheterna är mycket bra genom närheten till ett fungerande vandrarhem med allt vad det innebär. Här är det nära till Omberg och här finns möjlighet att utnyttja närheten till Vättern, det ligger även i direkt anslutning till elljusspåret i Borghamn där det redan finns en snitslad bana. Det finns även en spännande möjlighet i stenbrottet som jag inte undersökt närmare. Det som måhända saknas vid vandrarhemmet är möjligheten till uppbyggnad av större aktiviteter på grund av ett tämligen begränsat område.

Det finns ytterligare ett tänkbart område för en äventyrspark på Omberg och det är Höje. Höje har en bra placering på Omberg men jag har inte undersökt detta närmare utan bara konstaterat att det finns bra förutsättningar där.

5. Presentation av exempel på äventyrsparksaktiviteter:

Mina funderingar för en äventyrspark på Omberg går i riktningen mot ekoparken, att jobba med hållbar utveckling och en tydlig miljöpolicy. Dels så har flera av dessa tidigare nämnda aktörer en tydlig miljöprofil bland annat Sveaskog men miljötanken är också något som är mycket viktigt idag och som många kan enas kring. Tanken är därför att försöka rikta äventyrsparksaktiviteterna mot ett miljövänligt håll. Det vore roligt att bygga upp äventyrsparken i samklang med naturen och att använda sig av de naturliga förutsättningar som finns på de olika ställena och att inte arbeta med motorsporter utan en tyst verksamhet som känns miljövänlig.

De aktiviteter som presenteras nedan presenteras utan inbördes ordning, jag har inte heller möjlighet att redogöra för eventuella kostnader. Alla aktiviteter passar heller inte på alla möjliga områden. Tanken är att dessa förslag ska fungera som exempel på äventyrsparksaktiviteter som kan passa i vårt område.

Hillcart
Detta är bilar utan motor med bromsar som dras upp av en släplift, sedan kör man i olika banor ner för en backe och använder sig av lutningen för att få fart. Fördelar är att liften redan finns i Ombergsliden, detta är också en uppskattad aktivitet av ungdomar och den kräver inte mycket personal. En nackdel kan vara att den är lite dyr i inköp. Den fungerar både sommar och vinter och fungerar för både enskilda besökare och grupper.

Sommarrodel
Rodelbana som monteras varje vår i skidbacken och sedan används under vår, sommar, höst Man använder liften för att dra upp vagnarna. För både enskilda och grupper.

Paintball
Detta är en populär aktivitet som skulle kunna byggas nästan var som helst. Det är inte en så dyr investering och den går att sälja om det inte skulle bära sig. Nackdelar kan vara att det krävs instruktör och att vissa har en negativ attityd till paint ball. Enbart för grupper.

Zipplina (linbana som man åker på) och höghöjdsbanor
Det går att utnyttja den naturliga fallhöjden i Ombergsliden. Det ger en liten påverkan på miljön. Detta skulle kunna användas av gymnasieskolor. Men den behöver bemannas av någon som verkligen kan. Enbart för förbokade grupper.

Gummiring (summer tubing)
Köpa in och lägga ut banor för dessa gummiringar och liften drar upp dem till toppen. Detta är egentligen en aktivitet som fungerar även vintertid och som är mycket populärt i fjällen. Den riktar sig kanske framför allt för barn. Det skulle kunna fungera för både enskilda och grupper.

Klättervägg/klippvägg
Man kan antingen bygga en klättervägg eller använda sig av naturliga klippor. Det behövs kunniga instruktörer. Detta funkar för både enskilda och grupper.

Hinderbanor
Ungefär som militärens hinderbana men enklare, detta behöver ju vara en permanent verksamhet, det går inte att bygga upp varje vår, dessutom funkar det även vintertid. För både grupper och enskilda.

Vattensport
Utgångspunkt för detta skulle kunna vara hamnen vid vandrarhemmet i Borghamn med roddbåtar och kanoter, men även fiske och mer fartfyllda vattenäventyr skulle kunna fungera. Detta funkar för både grupper och enskilda men inte med drop in utan förbokning. Under högsommar skulle det kunna vara öppet utan förbokning.

Samarbetsövningar/teambuilding/femkamp
Detta är ju aktiviteter som riktar sig enbart till grupper, däremot behöver inte grupperna vara företag utan även möhippor och gymnasieskolor. Detta är en billig aktivitet att bygga upp och att driva och dessutom kan alla delta.

MTB (downhill)
Mountainbike nedför Ombergsliden. Liften drar upp cyklarna. Cyklarna kan även användas till uthyrning. Nackdelar med denna aktivitet är att det är dyrt i inköp och att det kan bli dyr service.

Sagostig och tipspromenad
Många efterfrågar saker för barn att göra på berget så det kan vara bra att lägga till aktiviteter för barn i anslutning till den eventuella äventyrsparken. Det kan vara aktiviteter som avancerade klätterställningar eller kanske en hinderbana för barn. Att bygga upp en sagostig för barn skulle också kunna vara en god idé. Man skulle även kunna jobba med vandringsleder för vuxna och barn, antingen tillrättalagda leder i anslutning till äventyrsparken, kanske i form av en tipspromenad eller mer ”vilda vandringar” ut i ospårad terräng med guide.

6. Presentation över verksamma externa aktörer (2009):

midadventure

Mid Adventure

Dan Thornberg driver en äventyrspark i Ånge kommun som heter Mid Adventure. Han besökte oss i mars 2009 för att inspirera och berätta om sin anläggning och hur han driver den.

Dan Thornberg började 2002 med en paint ballbana. Han rekommenderar att man börjar just i liten skala och sedan utökar. De är bäst att starta med någon enstaka aktivitet som man tycker är rolig och komma i gång med den innan man fortsätter med verksamheten. Det kan vara vanskligt att satsa för stort till att börja med. Han började sin äventyrspark på samma plats som en camping. Campingen införlivades senare i äventyrsparken och drivs nu av Dan. 2003 utökade han verksamheten med teambuilding. 2005 var Mid Adventure arrangörer för SM i wakeboard, vilket var ett mycket bra tillfälle att marknadsföra anläggningen. Äventyrsparken har sedan fortsatt att utvecklas och aktiviteter som finns där idag är: höghöjdsbana med fem stationer, vattensporter, camping, teambuilding, teamkamper, helikopterplatta, kajaker, bastu, badtunna, paint ball och fyrhjulingsbana. Att erbjuda fyrhjulingar innebär lite mer arbete eftersom länsstyrelsen måste godkänna användandet och man måste dessutom genomföra bullerkontroller. När ambulans har varit inblandande i parken så har det varit i samband med olyckor med fyrhjulingarna.

Styrkor med Mid Adventure enligt Dan är att det finns många aktiviteter på begränsad yta, alla deltagare kan göra aktiviteter tillsammans, från 6-200 personer, det finns plats för ett stort sällskap att träffas i samma område. Den vackra omgivningen uppskattas av många besökare. Många tycker att det ger en bra spännvidd att arbeta med allt från att göra upp eld till att få åka helikopter. Det finns ett boende i parken med 30 bäddar och de har ett samarbete med en herrgård i närheten som har boende och mat. Enligt Dan så är det allra bäst att vara kvar i parken med gruppen och inte behöva lämna den för mat eller boende. Han arbetar gärna med parallella aktiviteter, några håller på med höjdbanan och under tiden paddlar några andra kajak. På så sätt blir alla deltagare engagerade samtidigt

Han jobbar i stort sett enbart mot bokade grupper och har säsong från maj-oktober. Det är framför allt företag som kommer och idag har han ca 7000 besökare per år. Han jobbar även med skolklasser, högstadiet och gymnasiet är de mest lämpade årskurserna för denna typ av aktiviteter. Dan lägger inte ner mycket tid eller pengar på direkt marknadsföring med annonser utan jobbar mer med mun mot mun metoden, hemsidan och tidningsreportage.

Dan påpekar att bra samarbeten är mycket viktigt och själv samarbetar han gärna med olika kompetenta aktörer t ex helikopterfirman, herrgården och cateringföretag. Han påpekar också att vissa samarbeten inte fungerar och att det är väldigt viktigt att man kan lita på sina samarbetspartners, man måste kunna gå i god för varandra. Är det någon som inte uppfyller sina åtaganden påverkar det kunden på ett negativt sätt och i förlängningen får ens egen verksamhet dåligt rykte.

Ramoa

Ramkvilla Outdoor Activity, Äventyrspark

Ramkvilla ligger i Vetlanda kommun ca 4 mil från huvudorten har ca 420 invånare. Ett par personer satt på värdshuset 1999 och såg att bygden var på väg att dö, något måste göras. De lyckades ena bygden genom att sträva mot gemensamma mål vilka var att behålla skolan och affären. I förlängningen innebar detta att man ville öka inflyttningen. Hur Ramkvilla bar sig åt för att rädda sin by är en fascinerande historia men den ryms inte här men ett resultat av detta arbete som ramkvillaborna la ner är grundandet av Ramkvilla Outdoor Activity.

Äventyrsparken ligger vid en sjö några kilometer utanför Ramkvilla. Genom området löper landsvägen. Det är en liten park som är under uppbyggnad, den har ca 1000 besökare per år. Jan Evanson arbetar mest med femkamper och håller i skrivande stund på med att bygga en permanent femkampsbana. Han håller även på med att bygga upp två badtunnor med tillhörande brygga vid sjön och bastu med omklädningsrum. Han arbetar med vattensporter på sjön, bland annat vattenorientering som går ut på att man letar kontroller med båt på sjön. Han har planer att bygga hus för övernattning och en servicebyggnad med möjlighet till förvaring av mat och porslin och sådant. Han äger marken själv och har lyckats komma runt strandskyddet genom att faktiskt göra terrängen mera tillgänglig med äventyrspark än när det var ståltrådsinhägnat bete. Han har inte stött på några svårigheter från kommun eller grannar. Han jobbar i nuläget mest med bokade grupper men kommer i sommar även att erbjuda aktiviteter till turister under sommaren. När jag besökte äventyrsparken var den under uppbyggnad och det var lite svårt att se visionerna, det skulle nog vara givande med ett besök när den är färdigställd.

7. Avslutning:

För att lyckas med att starta en äventyrspark på Omberg behövs det en drivande entreprenör, samarbete, pengar, visioner och målsättningar.

När jag pratar med redan verksamma personer inom äventyrsturism som Dan Thornberg från Mid Adventure och Jan Evansson från Ramkvilla Outdoor Activity så slås jag av hur entusiastiska de är. Ingenting är omöjligt och allt går att lösa. De är drivande entreprenörer, de samarbetar med personer i sin omgivning, pengarna som de tjänar på sin verksamhet investerar de igen, visioner och målsättningar har de klara och tydliga.

Vi har en bit kvar att gå för att nå upp till Mid Adventure och Ramkvilla Outdoor Activity men utifrån de slutsatser jag kan dra av detta arbete som jag gjort är det fullt möjligt. I detta område finns det redan idag många entusiastiska personer med visioner och målsättningar och med en önskan om att starta något nytt. Det finns redan väl etablerade samarbeten som sträcker sig över kommungränserna och kors och tvärs över berget. Vi har dessutom många saker gratis i detta område t ex turisterna som redan kommer hit i hundratusental varje år, vi behöver inte locka dem till berget. Vi har en bra placering geografiskt med närhet till många större städer.

Det finns redan idag områden som skulle lämpa sig väl för en äventyrspark och dessutom en stor markägare som ställer sig välvillig till ekoturism. Det finns också mycket kunskap samlat i detta område om natur och miljö men även om friluftsaktiviteter och det finns flera anläggningar som erbjuder boende och mat. Det finns flera ideella organisationer som ser många olika verksamheter på berget som en tillgång och som gärna vill etablera fler och djupare samarbeten. Det som egentligen behövs idag är att knyta ihop säcken och kanalisera energin åt samma håll, äventyrsparkshållet.

Borghamn 2009-05-10
Maja Rahm

One thought on “Äventyrsturism

Comments are closed.