Verksamhetsberättelse för ÖDEK år 2014

• Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten.
Årsstämma hölls 23 mars 2014 i Borghamns Bygdegård och var välbesökt, ett 20-tal.

• Miljöpris
Föreningen fick motta Miljöpartiets miljöpris för 2013. Motivering: En lokal utvecklingsgrupp som arbetar för en bra livsmiljö för människor utanför tätorten. En Lokal Utvecklingsplan är framtagen. Hela kommunen ska leva.
Prissumma 1000 kr.

• Midsommarfirande
Traditionellt midsommarfirandet arrangerades. Fler och fler besöker firandet varje år och det börjar bli en tradition. Vi hade fiskdamm, Dalskören sjöng och dansen leddes av Eivor och Gerd med glada musikanter.

Sommarens föredrag
Intressanta välbesökta föredrag, vid 9 tillfällen, har arrangerats i församlingshemmet. Serveringen har skötts av styrelseledamöter enligt schema.

• Traktorguidningar
Årets uppskattade traktorturer planerades torsdag, fredag lördag, söndag vid 16 tillfällen, under juli. 3 fick ställas in. Vi har delvis haft hjälp av Vadstena guideförening.
Vid ett tillfälle har traktor, vagn och guide hyrts ut vid ett födelsedagsfirande då guidningen gick över Omberg.

• Prästtorp
I anslutning till årets Östgötadagar anordnades den 7 sept. gudstjänst och visning av Prästtorp.

• Politikerutfrågning
Inför valet inbjöds lokala partiföreträdare till utfrågning i bygdegården. Mötet blev välbesökt och intressant. Alla partier utom V och SD var representerade. En viktig fråga som dryftades var service i allmänhet och Rogslösa skolas framtid i synnerhet. Alla partier uttalade stöd för en landsbygdsskola.

• Ull & Garn-marknad i Krigsberga
Vi deltog med lotteri och marknadsföring av bygden.

• ÖDEK-bladet
400 exemplar av bladet distribuerades till området. 5 företag med lokal anknytning sponsrade trycket. I innehållet märktes politikers svar på enkät om landsbygdsfrågor.

• Rapporter
LEA, Lokal ekonomisk analys, har analyserats igen och skickat in till Hela Sverige ska leva.

En insändare i lokaltidningarna har publicerats. Den handlade om det växande Vadstena och att man då ska planera för hela kommunen och den service som behövs.

Hoten mot Vättern, vi har engagerat oss genom kunskapsinhämtning angående Försvarets övningar, planer på gasutvinning och planer för gruvdrift.

• Hela Sverige ska leva, Östergötland
Vid höstmöte i Vårdnäs deltog Camilla Westling och Eivor Folkesson. De inspirerades av utbytet med andra lokala utvecklingsgrupper och av ett anförande om polariseringen mellan stad och landsbygd.
Efter detta skrev Östgötaordförande Pia Tingvall ett debattinlägg i lokaltidningen som handlade om just detta och anknöt därvid till vår bygd.

• Leader Sommenbygd
EU-stöd till landsbygdsutveckling. För ett par år sedan fick ÖDEK 30 000 kr i utvecklingscheck för traktorguidningarna och en karta. Leaders LAG-grupp hade bussrundtur i västra Östergötland och Eivor Folkesson följde med och guidade i bygden och redogjorde för hur stödet har använts.

• Östgöta Dal Ekonomisk förening tackar för gott samarbete:
Dals församlings kyrkoråd, Vadstena kommun, Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet,
engagerade medlemmar och bygdens invånare.

Rogslösa/Borghamn 2015-02-18,
2014 styrelse: Ordförande Camilla Westling, sekreterare Eivor Folkesson, kassör Helena Karin Lundberg, ledamöter Hans Merzeburg, Julia Bernzen, Eva Seilitz, Kaisu Akselsdotter, suppleanter Per Lindsten & Claes Westling.

• • • Om du vill stödja ÖDEK glöm inte att betala in medlemsavgiften för i år! • • •
Det var kallelse till Årsstämma söndagen den 22 mars 2015 kl 15.30 i Borghamns Bygdegård.