Skyddad natur

Borghamns kalkkärr

Borghamns kalkkärr är ett område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet som inte har samband med annat Natura 2000-område (SCI). Området ligger direkt på kalkberggrunden, som här och var ger intrycket av alvarmark med dess typiska vegetation. Ställvis finns vätar och kalkrika kärr. I området har flera orchidéer påträffats, samt snäckor, som är beroende av kalkkärr. Vid kalkkärret finns ett nerlagt kalkbrott, som har påverkat hydrologin i området. Väster om området passerar en gång- och cykelväg vilket gör området lättbesökt. Området är tätortnära och ingår även i Vadstena kommuns naturvårdsprogram.

• Arealerna av de olika naturtyperna i Borghamns kalkkärr får ej minskas.
• Hydrologin i området och försörjande omgivning måste hållas intakt.
• Hävden måste återupptas, dock med försiktighet så att en för hård hävd ej slår ut områdets utpekade snäckarter. Slåtter, eller slåtter med efterbete/ eller enbart sent bete på hösten, är lämpliga skötselåtgärder.

www.lansstyrelsen.se/ostergotland/

Borghamn Lime-rich fen – is situated right next to Lake Vättern just north of Omberg, and in connection with an old limestone quarry, which is now filled with water. The lime-rich fen is relatively dry with the surface higher than the surroundings. The flora is characteristic and very valuable. The most interesting parts do not have a tree or shrub layer but several valuable lime-rich fen species. Purple Moor grass dominates with certain elements of Schoenus ferrugineus and Linum catharticum, Epipactis palustris and single plants of Ophrys insectifera. The hydrology has been changed as a consequence of the quarry. The area is unmanaged but is kept open, probably thanks to good water flow through the fen.

Borghamns kalkkärr is a very valueable site with high biological values. The alkaline fens are representative with a very rich flora. The molluscfauna is also representative and characteristic with rare species of landsmolluscs. The geological and hydrological values of Borghamns kalkkärr are also very high. The site is of national interest in culture.

kalkkarr

One thought on “Skyddad natur

Comments are closed.