Valet 2022 partikväll: Socialdemokraterna

Anders Hedeborg, Göran Fältgren och Dessie Forsén fanns på plats i Bygdegården för att informera och diskutera Vadstena kommuns utveckling, hur det varit och vad man tänker sig framöver.

Socialdemokraterna har suttit i majoritet i olika konstellationer i åtta år. Anders konstaterade att det som var aktuellt för åtta år sen fortfarande är aktuellt 2022: kultur- och fritidsfrågor, stadsutveckling, bostadsbyggande. Man har under senare år lyckats bra med utvecklingen av bostäder genom att VFAB bygger men också att man frigör tomter så att både bostadsbolag och enskilda kan bygga, infogade Dessie.

När det kommer till landsbygden har man tyvärr inte kommit så långt. Nu ska en ny översiktsplan göras och där måste utvecklingsfrågor för landsbygden komma med. År 2016 tillsattes en landsbygdsutvecklingsgrupp, men tyvärr kom det ingenting ur den ambitionen, sade Anders. Positivt är att kommunen har fått statligt stöd för att utveckla landsbygden. Parkeringen vid foten av Omberg i Borghamn är ett resultat av dessa pengar. Detaljplaner är något som behövs för att man ska kunna bygga mer. Från Socialdemokraternas håll ser man två centra i kommunen: Vadstena och Borghamn, där ett tydligt kluster finns kring Borghamn-Skedet. Här finns stor potential att utveckla mera genom turismen, företagande och naturen.

Göran lyfte att mycket kan göras kring både Vadstena och dess landsbygd när det gäller kulturen. Man har nu rengjort Berzelius minnessten i Väversunda och ser ett värde i att lyfta sådant mer. Man vill också öppna upp för mer aktiviteter i anknytning till biblioteksfilialen och ser positivt på Industriarvsrundan, som man från privat håll vill driva i Borghamn.

Frågan om cykelväg togs upp och Göran informerade om att från statligt håll ses inte en sådan söderut från Vadstena tätort som en arbetspendlarsträcka varför man inte får statligt stöd för en sådan.

Man ser också problemen med hamnen och ansvarsfrågan för denna. Kommunen försöker hitta lösningar där.

Vidare fördes diskussion kring vad ett samhälle behöver för att växa och utvecklas. Kvällen avslutades med att åhörarna fick skriva på post-it lappar vad man ansåg som viktigt: fler marklägenheter att hyra, och att bussturen införs igen och då på tider som gör att man kan arbetspendla, var några förslag.