Valet 2022 partikväll: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Vadstena bjöds in till Östgöta Dal ekonomisk förening 11 april 2022

Representanter för Vänsterpartiet var ordförande Ingvar Frid, Dag Källman, Anita Källman och Claes Westling.

Dag inledde med att påtala att hela kommunen ska leva och att alla kommuninnevånare har rätt till samma service, de är alla skattebetalare. Han talade om hur viktigt det är att värna demokratin, att den aldrig kan tas för given. Vi samtalade länge om medborgarnas möjlighet till påverkan. Det räcker inte att man går till val vart 4-e år, anser Vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet ser vikten av att:  

 • man återinför allmänhetens frågestund och att det ska vara möjligt att lämna medborgarförslag 

• man i Kommunfullmäktige har ett tillfälle per år med allmänpolitisk debatt• personalen inom äldreomsorgen utbildas. Större krav kommer att ställas på de som framförallt arbetar inom hemtjänsten

• cykelväg söderut prioriteras

Vidare anser Vänsterpartiet att det är fullt möjligt att starta upp Rogslösa skola igen, F-klass till åk 3, i Vågas Gårds lokaler.

Kollektivtrafiken borde även omfatta Vadstenas landsbygd och Vänsterpartiet ser gärna att linjen mellan Ödeshög och Vadstena öppnar upp igen.

Bristen på bostäder diskuterades, billiga som även unga har råd med. Vänsterpartiet vill att kommunen detaljplanerar för bostäder på mark som kommunen äger på landsbygden. I Borghamn finns inga lediga tomter nu. V påtalar att man inte ska bygga på åkermark.

Inom kort ökar behovet av fler platser på särskilt boende, så kommunen bör planera för att bygga äldreboenden, gärna i Borghamn.

Turismfrågorna måste få större prioritet och organiseras direkt under kommunstyrelsen. Bra att man lägger ner turism- och näringslivsbolaget! Enanhörare påpekade att det är många som besöker även landsbygden. Man borde bredda turismfrågan till att omfatta även landsbygdens attraktioner, så som medeltidskyrkorna. Man bör också se till att kulturarvsplanen blir klar och börjar brukas.